Reklama

TRITON (TRI): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.07.2014 roku (kontynuacja ZWZ z 26.06.2014 r.) - raport 10

Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., które odbyło się w dniu 10.07.2014 r. jako kontynuacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A zwołanego na dzień 26.06.2014 r.

Reklama

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA

z dnia 10 lipca 2014 roku

w sprawie połączenia akcji serii C i D w jedną serię, scalenia akcji, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności związanych ze scalaniem akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Triton Development S.A. w celu zadośćuczynienia wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyrażonym w uchwale nr 1387/2013 z dnia drugiego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-02) postanawia co następuje:

§ 1

Akcje Spółki na okaziciela, oznaczone dotychczas jako serie "C” i "D”, w łącznej ilości 20 958 092 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) sztuk o łącznej wartości nominalnej 20 958 092 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote), łączy się w jedną serię oznaczoną literą "C”.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać scalenia akcji Spółki w ramach poszczególnych serii: A, B oraz C przy zachowaniu dotychczasowych uprawnień z poszczególnych serii akcji i niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty), ustala się nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 4,00 zł (cztery złote) oraz wobec powyższego zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki poszczególnych serii tj.:

- serii "A” z 3.000.000 (trzy miliony) do liczby 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy);

- serii "B” z 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) do liczby 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy);

- dotychczasowej serii "C” i "D” z łącznej liczby 20.958.092 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) do liczby 5.239.523 (pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy);

przy zachowaniu dotychczasowych uprawnień z poszczególnych serii akcji i niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale) zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że:

- 4 (cztery) szt. akcji Spółki serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, zostanie scalonych w 1 (jedną) akcję Spółki Serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote).

- 4 (cztery) szt. akcji Spółki serii B o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, zostanie scalonych w 1 (jedną) akcję Spółki Serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote).

- 4 (cztery) szt. akcji Spółki serii C o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, zostanie scalonych w 1 (jedną) akcję Spółki Serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote).

W szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) zł. każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 4 (cztery) zł. każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) zł. każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych akcjonariuszy Spółki, którzy na podstawie umowy ze Spółką zawartej do dnia o którym mowa w ust. 2 powyżej zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz innych akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 4 (cztery) zł. (maksymalnie jednak do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) zł. każda w liczbie od jednej do trzech, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) zł., zaś uprawnienia akcjonariusza, który zrzekł się swoich praw akcyjnych do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) zł. każda, akcji wartości nominalnej 4 (cztery) zł. każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy do sprawdzenia ilości posiadanych akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich ilości do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki (ogłoszonego w formie raportu bieżącego) w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 4 (cztery). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-31). Czynność ta zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

5. W przypadku powstania zobowiązań podatkowych powstałych po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe (w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej akcji Spółki o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote)), zobowiązania te zostaną pokryte przez samych akcjonariuszy Spółki, po których stronie one powstaną.

§ 3

1. Z uwagi na treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, § 9.1 oraz § 9.2 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"§ 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 458 092,00 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:

A/ 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 00750.000, o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złotych każda akcja.

B/ 375 000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii "B" o numerach od 00750001 do 01125000, o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złotych każda akcja.

C/ 5 239 523 (pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złotych każda akcja.”

"§ 9.2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C" posiada prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 4

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności związanych ze scaleniem akcji. W szczególności upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do:

1) zawarcia umowy z akcjonariuszami o której mowa w § 2 ust. 3 Uchwały;

2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją poszczególnych, zmienionych serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki i/lub rachunkach zbiorczych. W odniesieniu do akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W zakresie akcji imiennych serii "A” i "B” zmiany zostaną zaewidencjonowane w księdze akcji imiennych.

3) występowania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskami o przeprowadzenie procedury zawieszenia notowań giełdowych akcjami Spółki - w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki.

2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd może formułować wnioski, wskazywać terminy, składać niezbędne oświadczenia woli według własnego uznania.

§ 5

1. Celem ani skutkiem niniejszej uchwały nie jest zwiększenie świadczeń akcjonariuszy ani uszczuplenie praw przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, albowiem w wyniku podjęcia uchwały wszyscy akcjonariusze zachowują taki sam jak przed jej podjęciem udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy oraz w ogólnej liczbie akcji, wykonanie Uchwały nastąpi z uwzględnieniem dyspozycji art. 415 § 3 KSH w stosunku do akcjonariuszy o których mowa w § 2 ust. 3.

2. Niniejsza uchwała o zmianie statutu nie narusza praw akcjonariuszy danego rodzaju akcji, wobec czego nie zostaje powzięta w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji.

3. Niniejsza uchwała nie stanowi podstawy emisji nowych akcji.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 (dwadzieścia sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 9.664.686 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 37,96% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 (dwadzieścia sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-10Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2014-07-10Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »