Reklama

KPPD (KPD): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r.:

Reklama

UCHWAŁA NR 01 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.173.887,39 zł,

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.053.051,17 zł,

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.053.051,17 zł,

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.704.572,74 zł,

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. w kwocie: 4.053.051,17 zł

przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 13 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 14/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Michała Raja

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Michała Raja w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 15/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Łączkowskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Krzysztofa Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 16/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Marka Jarmolińskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Marka Jarmolińskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 17/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Jańczaka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Tomasza Jańczaka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 18/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Zenona Wnuka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 19 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

§ 1.

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej składa się z dwóch części:

a) stałej,

b) zmiennej.

2. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów, na dany rok kalendarzowy.

3. W obu częściach wynagrodzenia wyżej wymieniona podstawa jest powiększana wskaźnikiem dla:

a) Przewodniczącego Rady - 1,5

b) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady - 1,2

c) Członka Rady - 1,0.

§ 2.

1. Część stała jest wypłacana miesięcznie, z uwzględnieniem ust. 3.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

§ 3.

1. Część zmienna wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej wypłacana będzie po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustalona zostanie na podstawie wzoru:

N= W * (ZB/3.600.000 zł)

gdzie:

N – część zmienna wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

W – kwota otrzymanej przez członka Rady Nadzorczej części stałej wynagrodzenia w danym roku obrotowym

ZB – Wysokość zysku brutto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

3. Wynagrodzenie w części zmiennej przysługuje, jeżeli członek Rady Nadzorczej był obecny co najmniej na 50% liczby posiedzeń w danym roku kalendarzowym.

§ 4.

1. Gdy członek Rady rozpoczął lub zaprzestał działania w Radzie w trakcie miesiąca obie podstawy wynagrodzenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do upływu dni kalendarzowych miesiąca.

2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

3. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.

§ 5.

Uchyla się uchwałę nr 07/04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 07.05.2004 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-29Marek Szumowicz-WłodarczykPrezes Zarządu
2015-05-29Bożena Czerwińska-LasakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »