Reklama

KPPD (KPD): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r.:

UCHWAŁA NR 01 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.

Reklama

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 841.097

Liczba głosów "przeciw": 240 398

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 136.491.310,34 zł (sto trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych 34/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.962.430,76 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.962.430,76zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 293.265,04 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 04/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. w kwocie: 1.962.430,76 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za":1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 29 maja 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 13 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-24Marek Szumowicz-WłodarczykPrezes Zarządu
2016-05-24Bożena Czerwińska-LasakWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »