Reklama

TRITON (TRI): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2016 roku - raport 14

Raport bieżący nr 14/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 27.06.2016 roku.

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Wojciecha Opalskiego.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,

b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

c. Pokrycia straty za 2015 rok,

d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,

e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2015 roku,

f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2015 roku,

g. Upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Triton Development S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych,

6. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2015.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident Sp. z o.o. – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2015, w skład którego wchodzą:

– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.632 tys. zł;

– sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 778 tys. zł;

– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 778 tys. zł;

– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 562 tys. zł;

– dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2015 w wysokości 778.104,69 zł (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto cztery 69/2015 PLN) z kapitału zapasowego.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2015, w skład którego wchodzą:

– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120.602 tys. zł;

– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 6.993 tys. zł;

– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.993 tys. zł;

– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.522 tys. zł;

– informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 roku.

W głosowaniu oddano 4 810 681 (cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 160 885 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji reprezentujących 18,24% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 4 810 681 (cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2015.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 roku.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Walickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-27Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2016-06-27Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »