Reklama

TRITON (TRI): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 roku - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 12.06.2017 roku.

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Wojciecha Opalskiego.

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 (dwa tysiące szesnasty), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2016 (dwa tysiące szesnasty).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 213 276 głosów (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Triton Development S.A. za rok 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 (dwa tysiące szesnasty) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2016 (dwa tysiące szesnasty), w skład którego wchodzą:

– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31), które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96 052 tys. zł;

– sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31) wykazujące stratę netto w wysokości 762 tys. zł;

– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31) wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 762 tys. zł;

– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 067 tys. zł;

– dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 213 276 głosów (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści pięć setnych procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2016 w wysokości 761 967,72 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z kapitału zapasowego.

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2016

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016 (dwa tysiące szesnasty) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2016 (dwa tysiące szesnasty), w skład którego wchodzą:

– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31), które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 121.496 tys. zł;

– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31) wykazujące stratę netto w wysokości 9.874 tys. zł;

– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31) wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.874 tys. zł;

– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.765 tys. zł;

– informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

W głosowaniu oddano 5 023 957 (pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1 374 161 (jednego miliona trzystu siedemdziesięciu czterech tysięcy stu sześćdziesięciu jeden) akcji reprezentujących 21,59% (dwadzieścia jeden procent i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 4 810 681 (cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 95,75% (dziewięćdziesiąt pięć procent i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Walickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Walickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia czternastego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-14).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia czternastego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-14) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się”, to jest "za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-13Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2017-06-13Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »