SNIEZKA (SKA): Treść uchwał podjętych przez ZWZA - raport 16

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu dzisiejszym.

Uchwała Nr 1/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Reklama

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

Wybór został dokonany przez aklamację

Uchwała Nr 2/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.

b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2010 rok.

d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2010 rok.

e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2010 rok.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2010 rok.

b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.

b. Podziału zysku netto za 2010 rok.

c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2010 rok.

d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok.

e. Powołania Członków Rady Nadzorczej na szóstą kadencję

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3a/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafał Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3b/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Piotra Kamila Grzelińskiego .

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3c/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 785 066

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 8 118 398

w tym głosów:

za: 8 118 398

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 4/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IV/15/2011 z dnia 27-04-2011 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2010 rok.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2010 rok na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 362 231 tysięcy złotych.

Sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące pełny dochód i zysk netto w wysokości 35 963 tysięcy złotych.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8 566 tysięcy złotych.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 13 546 tysięcy złotych.

Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr IV/34/2011 z dnia 03-06-2011 rok w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2010 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1

Zysk netto za 2010 rok w wysokości 35 962 815,99 złotych oraz zysk niepodzielony z lat ubiegłych w wysokości 9 590,25, tj. w łącznej kwocie 35 972 406,24 tj. przeznaczyć na :

1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1,70 zł (jeden złoty i siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 23 036 149,20 złotych .

¡ dniem dywidendy jest dzień 04 lipca 2011 roku.

¡ wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 18 lipca 2011 roku.

2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto w łącznej kwocie: 719 256,32 zł

3. Pozostałą kwotę 12 217 000,72 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IV/16/2011 z dnia 27-04-2011 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Śnieżka" oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Śnieżka" za 2010 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2010 rok.

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2010 rok na które składa się:

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 366 762 tysięcy złotych.

Skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące pełny dochód w wysokości 47 911 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 47 516 tysięcy złotych.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 9 565 tysięcy złotych.

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 23 681 tysięcy złotych.

Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7a/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 9 550 235

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 776 498

Uchwała Nr 7b/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

Podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7c/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Walentynie Ochab absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2010 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7d/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2010 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7e/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 8 118 398

przeciw: 0

wstrzymujących się: 3 208 335

Uchwała Nr 7f/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 785 066

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 8 118 398

w tym głosów:

za: 8 118 398

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7g/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 160 068

przeciw: 0

wstrzymujących się: 166 665

Uchwała Nr 7h/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapiński absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7i/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7j/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pater absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2010 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 8a/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna w szóstej kadencji

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji w liczbie 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 3 210 372

przeciw: 6 405 665

wstrzymujących się: 1 710 696

Uchwała nie została przyjęta.

Uchwała Nr 8b/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania szóstej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Pater.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 785 066

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 8 118 398

w tym głosów:

za: 8 118 398

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 8c/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania szóstej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Mikrut.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 160 068

przeciw: 0

wstrzymujących się: 166 665

Uchwała Nr 8d/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania szóstej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Cymbor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 8 118 398

przeciw: 0

wstrzymujących się: 3 208 335

Uchwała Nr 8e/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania szóstej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Orłowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 8f/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania szóstej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Łapińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 9 616 037

przeciw: 1 710 696

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 8g/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania szóstej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Panią Annę Pater.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 326 733

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 326 733

w tym głosów:

za: 11 326 733

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0
Witold Waśko - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: uchwalono | Emitent | Śnieżka SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »