Reklama

SNIEZKA (SKA): Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Raport bieżący nr 10/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 czerwca 2013 roku.

Reklama

Uchwała Nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbora.

Wybór został dokonany przez aklamację.

Uchwała Nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2012 rok.

d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA” za 2012 rok.

e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA” za 2012 rok.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2012 rok.

b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

a. Propozycji umorzenia akcji własnych.

b. Projektu zmian w Statucie Spółki.

8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok.

b. Podziału zysku netto za 2012 rok.

c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA” za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA”S.A. za 2012 rok.

d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.

e. Umorzenia akcji własnych .

f. Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 932 898 złotych.

g. Przyjęcia zmian w statucie Spółki.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3a/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 454 002

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 8 787 334

w tym głosów:

za: 8 787 334

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3b/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Mariusza Kozioła.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 214 000

przeciw: 0

wstrzymujących się: 781 669

Uchwała Nr 3c/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 10 741 502

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 254 167

Uchwała Nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/11/2013 z dnia 24.04.2013 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2012 rok.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2012 rok na które składa się:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 307 974 tysięcy złotych.

b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące pełny dochód i zysk netto w wysokości 21 481 tysięcy złotych.

c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 714 tysięcy złotych.

d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 24 472 tysięcy złotych.

e) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/10/2013 z dnia 24.04.2013 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2012 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1

Zysk netto za 2012 rok w wysokości 21 480 355,67 złotych przeznaczyć na :

1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,50 zł (dwa złote 50/100) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 31 544 445 złotych .

• dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2013 roku.

• wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2013 roku.

2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto w łącznej kwocie: 429 607,12 zł

3. Różnica w kwocie 10 493 696,45 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

4. Dodatkowo, kwota 36 248,08 zł z tytułu wypłaty dla posiadaczy świadectw założycielskich za 2011 rok zostaje pokryta z kapitału zapasowego

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/12/2013 z dnia 24.04.2013 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Śnieżka” za 2012. rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ”ŚNIEŻKA” za 2012 rok.

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2012 rok na które składa się:

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 351 423 tysięcy złotych.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące pełny dochód w wysokości 43 230 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 47 451 tysięcy złotych.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7 771 tysięcy złotych.

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 4 741 tysięcy złotych.

Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7a/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 752 503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 219 171

w tym głosów:

za: 10 219 171

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7b/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

Podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7c/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2012 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7d/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 962 336

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 829 004

w tym głosów:

za: 11 829 004

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7e/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 454 002

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 8 787 334

w tym głosów:

za: 8 787 334

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7f/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 454 002

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 8 787 334

w tym głosów:

za: 8 787 334

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7g/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7h/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pater absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2012 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7i/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych

§ 1

a. Na podstawie art. 359 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć akcje własne na okaziciela serii F w łącznej ilości 932 898 (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) sztuk na kwotę 932 898 zł. (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).

b. Umorzenie określone w pkt. 1 jest umorzeniem dobrowolnym.

c. Podstawą prawną umorzenia jest § 6 ust. 8 Statutu Spółki i art. 359 i 360 k.s.h.

d. Umorzenie akcji określonych w pkt. 1 nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego na podstawie art. 455 § 1 k.s.h.

e. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku w związku z tym zastosowanie ma art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h.

f. Akcje serii F w ilości 932 898 zostają umorzone po cenie 31,00 zł. (trzydzieści jeden zł.) każda.

g. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji serii F w wysokości 27 986 940 zł. (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego

h. Uzasadnieniem umorzenia akcji jest zbycie akcji przez Akcjonariuszy na rzecz Spółki celem ich umorzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego FFiL ŚNIEŻKA S.A.

§ 1

a. Na podstawie art. 360 KSH oraz podjętej uchwały nr 8/2013 ZWZA z dniu 03-06-2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 13 550 676 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty tj. 12 617 778 o kwotę 932 898 zł. (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).

b. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych serii F w ilości 932 898 szt. tj. na kwotę 932 898 zł. (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).

c. Cel obniżenia kapitału zakładowego wynika z nabycia przez Spółkę akcji własnych serii F celem ich umorzenia na mocy Uchwały Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 02-04-2012 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie

zmian w Statucie Spółki

Zgodnie z pkt 9 lit g Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia podjąć uchwałę o treści:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

1. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy” ustęp 1

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 550 676 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13 550 676 (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Proponowana zmiana:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 617 778 zł (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12 617 778 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy” ustęp 2, punkt 1,2,3,4,5,6)

Dotychczasowe brzmienie:

2. Akcjami Spółki są:

1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz

2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz

3) 1 805000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0730000, od 0750001 do 1825000; oraz

4) 7 325 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000; oraz

5) 2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz

6) 1 820 676 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1820676

Proponowana zmiana:

2. Akcjami Spółki są:

1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz

2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz

3) 1 805 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0730000, od 0750001 do 1825000; oraz

4) 7 325 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000; oraz

5) 2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz

6) 887 778 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 887778.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 995 669

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 73,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 995 669

w tym głosów:

za: 11 995 669

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-03Witold WaśkoWiceprezes Zarządu
2013-06-03Bożena TabianProkurent

Dowiedz się więcej na temat: treść | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »