Reklama

SNIEZKA (SKA): Treść uchwał podjętych przez ZWZA - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 czerwca 2016 roku.

Reklama

Uchwała Nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

Wybór został dokonany przez aklamację.

Uchwała Nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2015 rok.

d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.

e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2015 rok.

b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a.Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok.

b.Podziału zysku netto za 2015 rok.

c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.

d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798

w tym głosów:

za: 10 122 798

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3a/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Piotra Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798

w tym głosów:

za: 8 346 300

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 776 498

Uchwała Nr 3b/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Mariusza Piękoś.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798

w tym głosów:

za: 10 122 798

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3c/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 337 965

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,4%

Łączna liczba ważnych głosów: 5 137 965

w tym głosów:

za: 5 137 965

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr III/11/2016 z dnia 13-05-2016 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2015 rok.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2015 rok na które składa się:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 306 286 tysięcy złotych.

b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 58 651 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 58 216 tysięcy złotych.

c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4 436 tysięcy złotych.

d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 19 043 tysięcy złotych.

e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798

w tym głosów:

za: 10 122 798

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr III/13/2016 z dnia 13-05-2016 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1

Zysk netto za 2015 rok w wysokości 58 216 020,39 złotych przeznaczyć na :

1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3,15 zł ( trzy złote piętnaście groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 39 746 000,70 złotych

• dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2016 roku.

• wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku.

2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto w łącznej kwocie: 1 164 320,40 zł

3. Pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 8 481 006,29 złotych.

Pozostałą kwotę zysku w wysokości 8 824 693,00 złotych przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798

w tym głosów:

za: 10 122 798

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr III/12/2016 z dnia 13-05-2016 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2015 rok na które składa się:

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 323 271 tysięcy złotych.

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 38 080 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 48 549 tysięcy złotych.

c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 497 tysięcy złotych.

d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 666 tysięcy złotych.

e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji wyjaśniających.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798

w tym głosów:

za: 10 122 798

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7a/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798

w tym głosów:

za: 8 346 300

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 776 498

Uchwała Nr 7b/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie

postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798

w tym głosów:

za: 10 122 798

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7c/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie

postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798

w tym głosów:

za: 10 122 798

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7d/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie

postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 581 131

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,2%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 914 463

w tym głosów:

za: 6 914 463

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7e/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie

postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 581 131

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,2%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 914 463

w tym głosów:

za: 6 914 463

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7f/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie

postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 089 465

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 9 956 133

w tym głosów:

za: 9 956 133

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7g/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie

postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798

w tym głosów:

za: 10 122 798

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7h/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie

postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798

w tym głosów:

za: 10 122 798

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-03Witold WaśkoWiceprezes Zarządu
2016-06-03Bożena TabianProkurent

Dowiedz się więcej na temat: treść | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »