Reklama

ORBIS (ORB): Treść uchwał podjętych przez ZWZA „Orbis” S.A. w dniu 12 czerwca 2018 r. wraz z wynikami głosowań

Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 12 czerwca 2018 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”:

Reklama

(pkt 1 porządku obrad)

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz.

Jacek Kseń oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.734 akcje, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.734, z czego oddano 35.369.734 głosy "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:

a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2017.

6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis” oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2017.

9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i ustalenia kwoty dywidendy.

10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis".

11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 7 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis” oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 t.j. z dnia 2016.07.19 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis” oraz "Orbis” S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 8 porządku obrad)

Uchwała nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 735 869 tys. zł /słownie: dwa miliardy siedemset trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/;

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 126 603 tys. zł /słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sześćset trzy tysiące złotych/;

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 126 158 tys. zł /słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/;

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 40 985 tys. zł /słownie: czterdzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 76 973 tys. zł /słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych/;

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 52 435 tys. zł /słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych/;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.357.629 głosów "za”, 12.106 głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 9 porządku obrad)

Uchwała nr 5

o podziale zysku netto za 2017 rok i ustaleniu kwoty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 126 603 223,58 zł /słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sześćset trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy/, przeznacza się na:

1. wypłatę dywidendy - kwotę 73 723 212,80 zł

2. zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe - kwotę 52 880 010,78 zł

§ 2

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,60 zł.

2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 17 lipca 2018 r.

3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 10 porządku obrad)

Uchwała nr 6

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis” za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 t.j. z dnia 2016.07.19 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Orbis” za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 919 302 tys. zł /słownie: dwa miliardy dziewięćset dziewiętnaście milionów trzysta dwa tysiące złotych/;

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 232 441 tys. zł /słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych/;

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 203 924 tys. zł /słownie: dwieście trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych/;

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 325 950 tys. zł /słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 214 844 tys. zł /słownie: dwieście czternaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych/;

5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 130 201 tys. zł /słownie: sto trzydzieści milionów dwieście jeden tysięcy złotych/;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.357.629 głosów "za”, 12.106 głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 7

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Gilles Stephane Clavie - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 8

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 10

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Dominikowi Andrzejowi Sołtysikowi - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 11

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Jan Ozinga - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 12

w przedmiocie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 13

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 14

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Jean-Jacques Morin- za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 15

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 16

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 17

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Bruno Coudry - za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 18

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Jean-Jacques Dessors - za okres od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 19

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 20

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 21

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i braku głosów "wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

__________________________________________________________________________________

”Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-12Ireneusz WęgłowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »