Reklama

ORBIS (ORB): treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 15 czerwca 2010 r. i wyniki głosowań. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, przekazuje, w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

Reklama

niebędącego państwem członkowskim, treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 15 czerwca 2010 r. , a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się":

(Pkt 1 porządku obrad)

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.182 akcji, co stanowi 71,5588607663 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.182, z czego oddano 32.972.182 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się",

(Pkt 3 porządku obrad)

Wobec braku kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej, Andrzej Leganowicz jako pełnomocnik akcjonariusza Lesława Skasko zgłosił wniosek o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził glosowanie nad wnioskiem o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się",

- wobec powyższego wniosek został przyjęty, zaś głosowanie nad tym wnioskiem stanowiło uchwałę nr 2.

(Pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:

a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu.

6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2009.

10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2009.

11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2009.

12. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

14. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 7 porządku obrad)

Uchwała nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

"Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 8 porządku obrad)

Uchwała nr 5

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A.

za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.259.029 tys. zł,

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.407 tys. zł,

3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 14.120 tys. zł,

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 13.407 tys. zł,

5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 9 porządku obrad)

Uchwała nr 6

o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2009 w kwocie 13.406.895,49 zł /słownie: trzynaście milionów czterysta sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy/, pozostawia się jako zysk zatrzymany w Spółce z przeznaczeniem na cele statutowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 10 porządku obrad)

Uchwała nr 7

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzą:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.355.477 tys. zł,

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6.061 tys. zł,

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 4.308 tys. zł,

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 5.979 tys. zł,

5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2009.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 8

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r. następującym członkom Zarządu:

1. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

3. Yannick Yvon Rouvrais - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

4. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 9

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:

1. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

3. Erez Boniel - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

4. Elżbiecie Czakiert - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

5. Michael Flaxman - za okres od 01.01.2009 r. do 08.06.2009 r.

6. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

7. Christophe Guillemot - za okres od 01.01.2009 r. do 12.06.2009 r.

8. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

9. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

10. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

11. Marc Vieilledent - za okres od 15.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

12. Yann Caillère - za okres od 15.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 13 porządku obrad)

Uchwała nr 10

w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie § 16 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. przyjęło do wiadomości sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. VIII kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu "Orbis" S.A.:

1. Andrzej Procajło

2. Jarosław Szymański

3. Andrzej Przytuła

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym /zarządzonym na wniosek Andrzeja Leganowicza - pełnomocnika akcjonariusza Lesława Skasko/ nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 28.572.181 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 4.400.000 głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 11

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Claude Moscheni na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Claude Moscheni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 23.538.244 głosów "za", przy 37.013 głosów "przeciw" i 9.396.924 głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 12

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Jacka Kseń na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Jacka Kseń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 28.572.181 akcji, co stanowi 62,0096274480 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 28.572.181, z czego oddano 28.518.244 głosów "za", przy 37.013 głosów "przeciw" i 16.924 głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 13

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Erez Boniel na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Erez Boniel.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 23.538.244 głosów "za", przy 37.013 głosów "przeciw" i 9.396.924 głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 14

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Artura Gabor na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Artura Gabor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.918.244 głosów "za", przy 37.013 głosów "przeciw" i 16.924 głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 15

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Christian Karaoglanian na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Christian Karaoglanian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 23.538.244 głosów "za", przy 37.013 głosów "przeciw" i 9.396.924 głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 16

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Marc Vieilledent na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Marc Vieilledent.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 23.538.244 głosów "za", przy 37.013 głosów "przeciw" i 9.396.924 głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 17

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Yann Caillère na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Yann Caillère.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 23.538.244 głosów "za", przy 37.013 głosów "przeciw" i 9.396.924 głosów "wstrzymujących się".
Ireneusz Węgłowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »