ORBIS (ORB): Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 24 czerwca 2013 i wyniki głosowań - raport 14

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 24 czerwca 2013 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”:

Reklama

(Pkt 1 porządku obrad)

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz .

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.679 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 3 porządku obrad)

Uchwała nr 2

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.679 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:

a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu.

6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2012.

11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2012.

12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

14. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

15. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu w § 6.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.679 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 7 porządku obrad)

Uchwała nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 8 porządku obrad)

Uchwała nr 5

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 026 645 tys. zł /słownie: dwa miliardy dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych/;

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 104 241 tys. zł /słownie: sto cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych/;

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 42 095 tys. zł /słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/;

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 39 733 tys. zł /słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych/;

5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 9 porządku obrad)

Uchwała nr 6

o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2012 w kwocie 104.240.771,24 zł /słownie: sto cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze/, przeznacza się na:

1. wypłatę dywidendy - kwotę 64.507.811,20 zł

2. zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe - kwotę 39.732.960,04 zł

§ 2

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,40 zł.

2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2013 r.

3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2013 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 26.559.623 głosów "za”, 4.500.575 głosów "przeciw”, 4.515.481 głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 10 porządku obrad)

Uchwała nr 7

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis” oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis” za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Orbis” za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 119 810 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto dziewiętnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych/;

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 68 184 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/;

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 75 963 tys. zł /słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/;

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 3 284 tys. zł /słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/;

5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis” za rok obrotowy 2012.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 8

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 10

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 11

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 12

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 13

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Erez Boniel - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 14

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Yann Caillère - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 15

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 16

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 17

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 18

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 19

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 20

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Marc Vieilledent - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, 575 głosów "przeciw”, przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 13 porządku obrad)

Uchwała nr 21

w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

Działając na podstawie § 16 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis” S. A. przyjęło do wiadomości sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej "Orbis” S.A. IX kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej IX kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu "Orbis” S.A.:

1. Andrzej Procajło

2. Jarosław Szymański

3. Andrzej Przytuła.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.104 akcji, co stanowi 77,2079298204% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.104, z czego oddano 35.575.104 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 22

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Gilles Bonnier de la Chapelle.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 24.810.174 głosów "za”, 1.658.254 głosów "przeciw”, 9.107.251 głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 23

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Bruno Coudry.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 24.810.174 głosów "za”, 1.658.254 głosów "przeciw”, 9.107.251 głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 24

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Jean-Jacques Dessors.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 24.810.174 głosów "za”, 1.658.254 głosów "przeciw”, 9.107.251 głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 25

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Artura Gabor.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 33.809.599 głosów "za”, 1.658.829 głosów "przeciw”, 107.251 głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 26

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Christian Karaoglanian.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 33.809.599 głosów "za”, 1.658.829 głosów "przeciw”, 107.251 głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 27

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Jacka Kseń.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 33.809.599 głosów "za”, 1.658.829 głosów "przeciw”, 107.251 głosów "wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 28

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Wyniki głosowania
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »