Reklama

ORBIS (ORB): Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 8 czerwca 2017 r. i wyniki głosowań - raport 22

Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 8 czerwca 2017 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się:

Reklama

(pkt 1 porządku obrad)

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.

Andrzej Leganowicz oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.111.160 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:

a)sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016,

b)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2016.

6.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis” oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2016.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2016.

9.Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016 i ustalenia kwoty dywidendy.

10.Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis".

11.Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2016.

12.Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.111.160 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 7 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis” oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 t.j. z dnia 2016.07.19 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis” oraz "Orbis” S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.084.760 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 8 porządku obrad)

Uchwały nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

1.sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 797 571 tys. zł /słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/;

2.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 154 744 tys. zł /słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych/;

3.sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 155 350 tys. zł /słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/;

4.sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 56 017 tys. zł /słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemnaście tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 117 958 tys. zł /słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/;

5.sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 79 436 tys. zł /słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych/;

6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160 z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 9 porządku obrad)

Uchwała nr 5

o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2016 w kwocie 154 743 909,56 zł /słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy/, przeznacza się na:

1. wypłatę dywidendy - kwotę 73 723 212,80 zł

2. zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe - kwotę 81 020 696,76 zł

§ 2

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,60 zł.

2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 18 lipca 2017 r.

3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.111.160 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 10 porządku obrad)

Uchwała nr 6

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis” za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 t.j. z dnia 2016.07.19 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Orbis” za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzą:

1.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 860 135 tys. zł /słownie: dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych/;

2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 207 147 tys. zł /słownie: dwieście siedem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych/;

3.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 222 502 tys. zł /słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćset dwa tysiące złotych/;

4.skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 269 111 tys. zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jedenaście tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 540 794 tys. zł /słownie: pięćset czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/;

5.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 167 388 tys. zł /słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych/;

6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 7

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Gilles Stephane Clavie - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 8

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 10

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Dominikowi Andrzejowi Sołtysikowi - za okres od 02.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 11

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Sophie Isabelle Stabile - za okres od 01.01.2016 r. do 02.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 12

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 13

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 14

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 15

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 16

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 17

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 18

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Bruno Coudry - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 19

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 20

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Jan Ozinga - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 21

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Jean-Jacques Morin - za okres od 02.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za”, 11.989 głosów "przeciw” i 26.400 głosów "wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

________________________________________________________________________________________

”Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-08Marcin SzewczykowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »