Reklama

NETIA (NET): Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 19 czerwca 2011 r. (57/2012) - raport 57

Raport bieżący nr 57/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") niniejszym przekazuje informacje o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2012 r. Pełna treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami przedstawione są poniżej:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki NETIA S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.109.441 co stanowi 53,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.109.441, w tym 205.109.441 głosów "za" co stanowi 100 % głosów obecnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2011

Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2011,

2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 składające się z:

a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3.421.789 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterysta dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 225.004 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów cztery tysiące złotych);

c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 226.701 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów siedemset jeden tysięcy złotych);

d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 179.040 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści tysięcy złotych);

e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 126.779 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) ; oraz

f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających; oraz

3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2011 składające się z:

a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.549.184 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćset czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 248.786 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);

c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 250.483 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);

d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 202.827 tys. zł (słownie: dwieście dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);

e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 18.061 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); oraz

f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 204.503.056 co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 204.503.056 , w tym 204.467.512 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 35.544 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.109.446 co stanowi 53,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.109.446, w tym 204.134.860 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.109.446 co stanowi 53,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.109.446, w tym 204.134.860 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.109.446 co stanowi 53,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.109.446, w tym 204.134.860 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.109.446 co stanowi 53,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.109.446, w tym 204.134.860 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.109.446 co stanowi 53,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.109.446, w tym 204.134.860 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.052.435 co stanowi 53,1 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.052.435, w tym 204.077.849 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.109.446 co stanowi 53,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.109.446, w tym 204.134.860 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.109.446 co stanowi 53,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.109.446, w tym 204.134.860 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 203.336.315 co stanowi 52,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 203.336.315, w tym 202.361.729 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 204.503.056 co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 204.503.056, w tym 203.528.470 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 204.109.446 co stanowi 52,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 204.109.446, w tym 203.134.860 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 204.052.435 co stanowi 52,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 204.052.435, w tym 203.077.849 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się"

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia SA

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Esz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Esz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.109.446 co stanowi 53,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.109.446, w tym 204.134.860 głosów "za", 862.500 głosów "przeciw", 112.086 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 i niepodzielonego wyniku finansowego Spółki z lat wcześniejszych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zysk netto Spółki za rok 2011 w wysokości 225.004 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów cztery tysiące złotych) przenieść w całości na kapitał zapasowy.

2. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, z pozycji "Niepodzielony wynik finansowy" sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r., kwotę 726 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) przenieść na kapitał zapasowy Spółki. Kwota przenoszona na kapitał zapasowy stanowi równowartość korekty dotyczącej wyniku finansowego Spółki z roku 2009 i lat wcześniejszych, powstałej w wyniku retrospektywnego zastosowania przez Spółkę zmienionych zasad Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (zmiana MSR 17).

3. Kwoty przeniesione na kapitał zapasowy na mocy niniejszej uchwały mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub na wypłatę przyszłej dywidendy.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.109.446 co stanowi 53,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.109.446, w tym 205.099.446 głosów "za", 10.000 głosów "przeciw", 0 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia S.A. z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie połączenia ze spółką zależną CDP Netia sp. z o.o.

(dawny Crowley Data Poland sp. z o.o.)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S.A. (dalej "Netia") niniejszym postanawia o połączeniu Netii z CDP Netia sp. z o.o. ( dawniej Crowley Data Poland Sp. z o.o.), spółką w 100% od niej zależną, (dalej "Spółka"), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023814.

2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu Netii.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.109.446 co stanowi 53,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.109.446, w tym 205.109.446 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netia S.A. z dnia 19 czerwca 2012 roku

W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, par. 3 Ograniczone Jednostki Udziałowe

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Netia S.A. ("Spółka") zmienia regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2010 roku ("Regulamin") poprzez przyjęcie treści regulaminu w nowym następującym brzmieniu:

"Regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Każdemu członkowi Rady Nadzorczej zostaje przyznane wynagrodzenie w okresie pełnienia funkcji.

§ 2

Wynagrodzenie pieniężne

1. Każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 złotych;

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład komitetu Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych;

3. Łączne miesięczne wynagrodzenie pieniężne członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułów określonych w ust 1 i 2, nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych.

4. Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane przez Spółkę z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3

Ograniczone jednostki udziałowe

1. Członek Rady Nadzorczej spełniający kryterium określone w §15 ust. 3 Statutu Spółki ("Niezależny Członek Rady Nadzorczej"), może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie pieniężne, w wysokości równej wartości w Dniu Zapłaty określonym w ust. 8 ograniczonych jednostek udziałowych ("OJU") nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu ("Wynagrodzenie z OJU").

2. Jedna OJU odpowiada jednej akcji zwykłej Spółki o wartość równej sumie: (i) ceny giełdowej akcji Spółki (cena zamknięcia sesji giełdowej) w dniu określonym w ust. 7 lub 8 poniżej lub, jeśli ten dzień nie jest dniem notowań na giełdzie, w najbliższym wcześniejszym dniu notowań giełdowych akcji Spółki oraz (ii) wartości wszystkich dywidend w przeliczeniu na jedną akcję Spółki wypłaconych przez Spółkę pomiędzy datą przyznania OJU a datą wyceny OJU.

3. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu otrzymuje jednorazowo 50.000 OJU, przy czym:

a.Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje w chwili zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w roku 2009 otrzymują OJU w pierwszym dniu po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

b.Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej powołani później, otrzymują OJU w dniu powołania;

4. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowo roczny przydział 15.000 OJU zgodnie z poniższymi postanowieniami: (a) dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej obecnie sprawujących swoją funkcję pierwszy roczny przydział OJU zostanie dokonany pierwszego dnia po zakończeniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a kolejne przydziały w datach odpowiadających powyższemu terminowi w latach przyszłych oraz (b) dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej powołanych w późniejszym terminie, pierwszy roczny przydział OJU zostanie dokonany pierwszego dnia po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na którym, lub przed którym tacy Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani, a kolejne przydziały w datach odpowiadających powyższemu terminowi w latach przyszłych. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, sprawujący swoją funkcję, nabędą prawo do otrzymania Wynagrodzenia OJU z tytułu: (i) jednej trzeciej OJU przydzielonych na podstawie niniejszego punktu w pierwszą rocznicę ich przydziału, (ii) jednej trzeciej OJU w drugą rocznicę ich przydziału oraz (iii) jedną trzecią OJU w trzecią rocznicę ich przydziału. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej uzyskają uprawnienia do otrzymania Wynagrodzenie OJU z tytułu wszystkich OJU przydzielonych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu w przypadku odwołania z powodu niepełnosprawności lub w przypadku śmierci Niezależnego Członka Rady Nadzorczej lub w przypadku przejęcia kontroli nad Spółką. Wynagrodzenie OJU z tytułu OJU przydzielonych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu zostaną zapłacone na rzecz Niezależnych Członków Rady Nadzorczej w terminie określonym w punkcie 8 poniżej.

5. OJU przyznane zgodnie z ust. 3 dają prawo do Wynagrodzenia z OJU po upływie okresu 3 lat, pod warunkiem, że osoba uprawniona pozostawała Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej przez okres trzech lat od dnia przyznania OJU. Warunek pozostawania Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej przez okres trzech lat nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:

a.odwołania z powodu niepełnosprawności,

b.śmierci,

c.przejęcia kontroli nad Spółką.

6. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

1) "Niepełnosprawność" oznacza brak zdolności do osobistego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej trwający łącznie dłużej niż sześć miesięcy.

2) "Przejęcie kontroli nad Spółką" oznacza wystąpienie jednego, bądź kilku, z poniższych zdarzeń:

a.inna spółka stanie się w stosunku do Spółki spółką dominująca w rozumieniu art. 4 kodeksu spółek handlowych;

b.zostanie ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w Spółce

c.nastąpi odwołanie lub zmiana co najmniej 1/3 składu Rady Nadzorczej w okresie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.

7. Niezależny Członek Rady Nadzorczej może poprzez oświadczenie na piśmie złożone Spółce dokonać zamiany całości lub części praw do miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego, o którym mowa w § 2, na dodatkowe OJU ("Dodatkowe OJU"). Przeliczenie wynagrodzenia pieniężnego na Dodatkowe OJU będzie dokonane po bieżącej wartości OJU w dniu, na który przypada wypłata wynagrodzenia. Przeliczenia wynagrodzenia pieniężnego na Dodatkowe OJU dokona Zarząd pod nadzorem Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dodatkowe OJU dają prawo do Wynagrodzenia z OJU w terminie wskazanym w ust. 8.

8. Niezależny Członek Rady Nadzorczej, który nabył prawo do Wynagrodzenia z OJU w liczbie co najmniej 50.000 OJU, może żądać wypłaty należnego Wynagrodzenia z OJU z wszystkich wykonalnych OJU powyżej 50.000 minimum w każdym czasie, aż do dnia zakończenia pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej włącznie, oraz może żądać wypłaty pozostałej części należnego Wynagrodzenia z OJU jednorazowo i w całości po dniu zakończenia pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej ("Dzień Zapłaty").

§4

Przepisy wspólne

1. Niezależny Członek Rady Nadzorczej, traci prawa do OJU przyznanych na podstawie § 3 pkt. 3 i 4, jeżeli w ciągu trzech (3) lat od dnia przyznania OJU nie złoży Spółce dowodu, że suma liczby OJU i akcji Spółki, które nabył w tym okresie, wynosi co najmniej 100.000 sztuk. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję w dniu 30 kwietnia 2009 roku mogą złożyć dowód posiadania wymaganej liczby OJU i akcji Spółki do dnia 30 kwietnia 2012 roku. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej powołany w późniejszym terminie będzie miał trzy (3) lata na przedstawienie takiego dowodu. Reguła opisana w niniejszym punkcie nie obowiązuje w stosunku do członków Komitetu Audytu Spółki, którzy spełniają jednocześnie kryteria "niezależności" oraz "kwalifikacji w zakresie księgowości lub rewizji finansowej" określonych przepisami prawa polskiego dla członków Komitetu Audytu.

2. W przypadku podjęcia przez Spółkę czynności takich jak podział akcji, wypłata dywidendy w postaci akcji, emisja akcji z prawem poboru oraz innych czynności korporacyjnych powodujących zmniejszenie wartości OJU, Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę przyznanych OJU w celu kompensacji skutków tych czynności.

3. Na zlecenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pod jego nadzorem Zarząd Spółki będzie prowadzić wykazy OJU dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany zdać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki coroczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Regulaminu.

§5

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki."

§ 2

Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 205.109.446 co stanowi 53,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 205.109.446, w tym 107.989.299 głosów "za", 95.779.260 głosów "przeciw", 1.340.887 głosy "wstrzymujące się".

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki:

Plik;Opis
Jonathan Eastick - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | R. | 19+ | netia | treść | Netia SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »