Reklama

SYGNITY (SGN): Treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sygnity S.A. w dniu 29 sierpnia 2011 roku - raport 63

Raport bieżący nr 63/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o godz. 14.00, na którym reprezentowanych było 2.931.094 akcji i głosów stanowiących 24,66 % wszystkich akcji i głosów, podjęło następującą uchwałę:

Reklama

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji

Na podstawie art. 20.1.(j) statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu emisji obligacji ("Program") obejmującego wielokrotne dokonywanie przez Spółkę emisji, w ramach różnych serii, obligacji krótkoterminowych lub średnioterminowych na następujących warunkach:

a) emisje obligacji w ramach Programu będą dokonywane w okresie 3 lat od daty zawarcia umów, o których mowa w ust. 3, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2014 r. ;

b) obligacje wyemitowanie w ramach Programu, będą obligacjami na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc ) lub całkowitej wielokrotności tej kwoty w PLN;

c) obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. z dnia 18 września 2001 r. Dz.U. Nr 120, poz. 1300, dalej: "Ustawa o obligacjach");

d) obligacje będą niezabezpieczone;

e) obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.

2. Określa się maksymalną wartość Programu, rozumianą jako łączną, dopuszczalną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji, ustalaną w każdym dniu emisji obligacji przypadającym w okresie trwania Programu (z wyjątkiem obligacji o terminie wykupu w dniu emisji kolejnej serii obligacji), na kwotę 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów).

3. Program zostanie przeprowadzony za pośrednictwem wybranych przez Zarząd Spółki domów maklerskich lub banków, na warunkach określonych w stosownych umowach, które zostaną zawarte z tymi podmiotami.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji emitowanych w ramach Programu, szczegółowych warunków emisji niezawartych w niniejszej uchwale i do dokonania przydziału obligacji, w tym w szczególności do:

a. określenia sposobu podziału emisji obligacji na serie i maksymalnej liczby obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z obligacji, terminów wykupu poszczególnych serii, pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji obligacji danej serii do skutku;

b. wskazania w warunkach emisji obligacji między innymi: (i) możliwości wcześniejszego wykupu obligacji, (ii) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji, (iii) określenia świadczeń pieniężnych związanych ze wcześniejszym wykupem obligacji lub sposobu ich wyliczenia;

c. ustalenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia obligacji zgodnie z art. 9 Ustawy o obligacjach.

Zobowiązuje się Zarząd do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na emisję obligacji poszczególnych serii emitowanych w ramach Programu.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie wyemitowanych obligacji do obrotu na jednym z wymienionych rynków:

a. na rynku regulowanym detalicznym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

b. na rynku regulowanym hurtowym prowadzonym przez Bondspot S.A.;

c. w detalicznym alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;

d. w hurtowym alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Bondspot S.A.

3. Jeżeli Zarząd Spółki podejmie decyzję, o której mowa w pkt 2 powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do:

a. zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A;

b. złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ust. 2;

c. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ust. 2.

4. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o submisję usługową lub umowy o submisje inwestycyjną z podmiotami i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.094 - akcje te stanowią 24,66 % % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.094, w tym:

2.368.594 głosów "za",

2.500 głosów "przeciw" oraz

560.000 głosów "wstrzymujących się".
Ilona Weiss - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »