KPPD (KPD): Treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.05.2020 r. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.05.2020 r.:

UCHWAŁA NR 01/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.

Reklama

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r..

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.582.459,34 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych

o kwotę 1.041.855,20 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 20/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r..

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. w kwocie: 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100), przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował nową treść uchwały nr 13/20 i poddał ją pod głosowanie.

UCHWAŁA NR 13/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.) Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§1

Przyjmuje się politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki określoną w dokumencie pn.: ”Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A.” z dnia 22 maja 2020 r.

§2

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:

a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,

b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,

c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,

d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,

e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 14/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art.20 Statutu Spółki oraz zgodnie z Rozdziałem IV "Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej” w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A. (”Polityka wynagrodzeń”) Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. Wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej ustala się w następujący sposób:

1) podstawą wyliczenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, o którym mowa w Polityce wynagrodzeń,

2) wymieniona w pkt.1 podstawa jest powiększana wskaźnikiem:

a) Przewodniczący Rady - 1,5,

b) Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady i Przewodniczący Komitetu Audytu - 1,2,

c) Członek Rady - 1,0.

Ustalone wynagrodzenie zaokrągla się do 100 zł na zasadach ogólnych.

2. W przypadku pełnienia przez członków Rady Nadzorczej jednocześnie funkcji w Komitecie Audytu przysługuje jedno wyższe wynagrodzenie miesięczne.

3. W przypadku, gdy formalnie zwołane posiedzenie Komitetu Audytu odbywa się w innym terminie niż posiedzenie Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za to posiedzenie w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1.

4. Przepis wymieniony w ust.3 powyżej nie ma zastosowania w przypadku wideokonferencji.

§2

Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

§3

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

2. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej lub członka Komitetu Audytu, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania, diet oraz ubezpieczenia odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej (D&O).

§4

Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w uchwale nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, za okres styczeń– maj 2020 r. zostanie rozliczone jako 5/12 zysku brutto za 2020 r. w odniesieniu do podstawy 1.500.000 zł, zgodnie z powyższą uchwałą.

§5

Uchyla się uchwałę nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem treści §4 powyżej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.685

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-22Marek Szumowicz-WłodarczykPrezes Zarządu
2020-05-22Bożena Czerwińska-LasakWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »