Reklama

ARTERIA (ARR): Uchwała Zarządu Arteria S.A. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Arteria S.A. podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Arteria S.A. i podania jego warunków do publicznej wiadomości. Działając na podstawie § 1 oraz 2 uchwały numer 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku, Zarząd Spółki postanowił rozpocząć skup akcji własnych Spółki z dniem 15 listopada 2012 roku oraz realizować go zgodnie z następującymi zasadami:

Reklama

1.Rozpoczęcie skupu akcji własnych spółki pod firmą Arteria S.A. (dalej "Spółka") następuje w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki nr 2/10/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku, w oparciu o upoważnienie kompetencyjne wynikające z uchwały numer 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej "NWZ Spółki") z dnia 25 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki (dalej "Skup akcji własnych").

2.Skup akcji własnych dotyczy akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej "GPW S.A.").

3.Podstawę prawną do podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki oraz NWZ Spółki stanowi art. 362 § 1 pkt 5) oraz 8) i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

4.Na mocy uchwały NWZ Spółki Zarząd Spółki upoważniony został do Skupu akcji własnych przez Spółkę oraz do podjęcia wszelkich koniecznych czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.

CEL SKUPU AKCJI WŁASNYCH

1.Skup akcji własnych uzasadniony jest aktualną sytuacją panującą na rynku kapitałowym. W opinii Zarządu Spółki akcje Spółki są objęte znacznym niedowartościowaniem. Obecny poziom wartości akcji Spółki znacznie bowiem odbiega od ich wartości realnej. Realizacja Skupu akcji własnych przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.

2.Nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki następować będzie w celu umorzenia akcji Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

SZCZEGÓŁOWE UWARUNKOWANIA SKUPU AKCJI WŁASNYCH

1.Skup akcji własnych będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w uchwale nr 4 NWZ Spółki z dnia 25 września 2012 roku.

2.Skupem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW S.A.

3.Akcje Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego.

4.Łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 4,9% (słownie: cztery i dziewięć dziesiątych procenta) wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

5.Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji Spółki będzie nie większa niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony i 00/100) złotych, przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

6.Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje Spółki, nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW S.A, przy czym nie może być wyższa od 20 (słownie: dwadzieścia 00/100) złotych za jedną akcję i nie niższa niż wartość nominalna za jedną akcję.

7.Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW S.A. w terminie 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia.

8.W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), nie więcej jednak niż 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW S.A. oraz opinii publicznej o takim zamiarze.

9.Skup akcji własnych realizowany na podstawie upoważnienia udzielonego przez NWZ Spółki będzie trwał nie dłużej niż 18 (słownie: osiemnaście) miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez NWZ Spółki lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub tezĚ� do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w ust. 4, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze.

10.Zarząd Spółki może:

(i) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w ust. 9 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,

(ii)zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.

11.W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 10 lit. (i) lub (ii) niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki poda informację o powyższym do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie, o której mowa w § 4 niniejszej informacji.

12.Zarząd Spółki podawać będzie do publicznej wiadomości:

(i)za każdy dzień realizacji Skupu akcji własnych - ilość nabytych akcji w danym dniu w ramach Skupu akcji własnych oraz ich średniej ceny,

(ii)po zakończeniu realizacji Skupu akcji własnych - zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
Marcin Marzec - Prezes Zarządu
Piotr Wojtowski - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Arteria SA | Emitent | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »