Reklama

NOVAVISGR (NVG): Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji.

Raport bieżący nr 83/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rubicon Partners NFI SA (Fundusz) na podstawie § 5 pkt 11) i § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) informuje iż, Zarząd Fundusz w dniu dzisiejszym (tj. 2.09.2010 r.) działając na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2010 roku, podjął uchwałę nr 1, dotyczącą emisji do 30.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na poniższych warunkach:

1. Cel emisji obligacji

Obligacje są emitowane w celu sfinansowania działalności inwestycyjnej Emitenta. Działalność ta będzie prowadzona zgodnie z dotychczasową strategią, tj. będzie w szczególności obejmowała projekty o oczekiwanej stopie zwrotu wyższej od średniej rynkowej, przy zachowaniu ograniczonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Planowane inwestycje dotyczą głównie akcji notowanych, bądź takich, które w krótkim czasie mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku publicznym. Ograniczaniu ryzyka służyć będzie m.in. nabywanie akcji z dyskontem do ich wyceny rynkowej.

2. Rodzaj emitowanych obligacji

Obligacje zwykłe serii A, emitowane zgodnie z przepisami Ustawy, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 02.09. 2010 r. i na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 18 sierpnia 2010 r.

3. Wielkość emisji

Do 30.000 obligacji. Próg emisji wynosi 2.500 sztuk.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji

Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł.

5. Termin i warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji

Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 9 września 2011 r. (Dzień Wykupu).

Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Wysokość Odsetek przypadających na każdą Obligację ustalane wg następującego wzoru:

Odsetki = 1.000 zł * (WIBOR 3M + 700 p.b.)/4,

gdzie:

WIBOR 3M jest stawką 3-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce w dniu poprzedzającym termin ustalenia prawa do odsetek za dany okres.

Nie jest przewidziany przedterminowy wykup Obligacji.

Wszelkie płatności z tytułu obligacji zostaną zrealizowane za pośrednictwem KDPW. Uprawniony do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będzie podmiot posiadający w dniu ustalenia praw do danego świadczenia Obligacje na rachunku papierów wartościowych. Dzień ustalenia praw do odsetek i wykupu będzie następował w szóstym dniu roboczym przed datą wypłaty danego świadczenia (D-6).

Wykup obligacji nastąpi w Dniu Wykupu poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji oraz narosłych do Dnia Wykupu Odsetek za czwarty okres odsetkowy.

Wypłata oprocentowania będzie następowała w następujących datach: 9 grudnia 2010 r.; 9 marca 2011 r.; 9 czerwca 2011 r.; 9 września 2011 r. (łącznie z wykupem Obligacji)

W przypadku, gdyby w którymkolwiek z wyżej wymienionych dni wypadł dzień wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi na następnym dniu roboczym.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje nie są zabezpieczone.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia

Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 30. czerwca 2010 r. wynosi 1.612 tys. zł.

Emitent nie posiada w ogóle długu odsetkowego.

Emitent nie planuje zwiększania stanu zobowiązań netto w okresie do całkowitego wykupu Obligacji. Poza Obligacjami, Emitent nie planuje zaciągania innego długu odsetkowego.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Cel emisji obligacji został opisany w punkcie 1. Oczekiwany efekt inwestycji finansowanych ze środków pozyskanych z Obligacji, tj. stopa zwrotu wyższa od średniej rynkowej stopy zwrotu dla inwestycji w equity, powinien zostać osiągnięty dzięki odpowiedniemu doborowi i profesjonalnemu przygotowaniu projektów inwestycyjnych oraz dbałość o ograniczanie ryzyka (m.in. poprzez nabywanie aktywów z dyskontem wobec ceny rynkowej).

Wartość aktywów netto Emitenta wynosi obecnie (31 lipca 2010 r.) 81,1 mln zł, z czego 28,9 mln stanowią akcje notowane, 8,5 mln zł stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne, a 8,7 mln zł należności krótkoterminowe. Inwestycje realizowane ze środków pozyskanych z Obligacji będą ulokowane przede wszystkim w instrumentach płynnych (akcje notowane).

Ze względu na obecną sytuację bilansową Emitenta, jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji jest niezagrożona.
Hubert Bojdo - Czlonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: zarządy | Rubicon | zarzad | Raport bieżący | Rubicon Partners NFI SA | obligacje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »