Reklama

HYPERION (HYP): Uchwała Zarządu Emitenta ws. emisji obligacji kuponowych zabezpieczonych serii E 04.

Raport bieżący nr 55/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 roku działając na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z dnia 20 lutego 2015 r. poz. 238) oraz uchwały Zarządu Hyperion S.A. nr 2 z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia programu emisji obligacji, podjął:

Uchwałę nr 1, zgodnie z którą postanowił wyemitować do 14.380 (czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) obligacji kuponowych, na okaziciela serii oznaczonej jako "E 04”, oznaczonych kolejnymi numerami począwszy od numeru 00001, nieposiadających formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o obligacjach, o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc 00/100) złotych każda, z terminem wykupu w dniu 22 grudnia 2018 r. (dalej "Obligacje”), o łącznej wartości nominalnej do 14.380.000,00 (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, o cenie emisyjnej jednej Obligacji równej jej wartości nominalnej.

Poniżej Emitent przedstawia dodatkowe informacje dotyczące emisji Obligacji serii E 04:

1) Cel Emisji:

Celem emisji obligacji serii "E 04” jest pozyskanie środków na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu, realizowanego przez podmiot zależny Emitenta – spółkę Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.

2) Program; wielkość emisji obligacji; próg emisji:

a) Obligacje są emitowane w ramach programu emisji obligacji, który przewiduje możliwość wielokrotnych emisji obligacji, ustanowionego przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia programu emisji obligacji (Program) oraz uchwały Zarządu z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii E 04. Maksymalna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu wynosi 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych.

b) W ramach pierwszej emisji w ramach Programu, Emitent wyemitował 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji.

c) W ramach drugiej emisji w ramach Programu, Emitent wyemitował 10.620 (dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia) Obligacji

d) W ramach trzeciej emisji w ramach Programu, zgodnie z zawartą z COMP S.A. w dniu 15 grudnia 2015 roku umową, Emitent wyemituje 10.000 (dziesięć tysięcy) Obligacji.

e) W ramach czwartej emisji w ramach Programu, Emitent wyemituje nie mniej niż 1.000 (tysiąc) i nie więcej niż 14.380 (czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) Obligacji.

f) Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i opłacenia co najmniej 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji (próg emisji).

3) Wartość nominalna i cena emisyjna:

a) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (tysiąc) złotych.

b) Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji.

c) Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych i nie więcej niż 14.380.000 (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.

4) Podstawa prawna emisji i tryb oferowania:

a) Emisja Obligacji dokonywana jest na podstawie art. 33 pkt 2) poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji w rozumieniu art. 35 Ustawy o Obligacjach do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149.

b) Emisja jest przeprowadzana na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia programu emisji obligacji oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii E 04.

c) Minimalna liczba Obligacji objętych jednym zapisem wskazanych w Formularzu Zapisu wynosi 50 (pięćdziesiąt) sztuk.

d) Przydział i emisja Obligacji nastąpi w dniu 22 grudnia 2015 r. ("Dzień Emisji”). Dzień Emisji może ulec przesunięciu o nie więcej niż 1 (słownie: jeden) tydzień.

e) Obligacje emitowane są w Warszawie.

5) Warunki wypłaty oprocentowania:

a) Obligacje są oprocentowane. Z tytułu oprocentowania Obligacji, Obligatariuszowi przysługują odsetki według stałej stopy procentowej, ("Odsetki”) płatne od Dnia Emisji, co trzy miesiące ("Okres Odsetkowy”) na ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego.

b) Oprocentowanie obligacji wynosi 8% w skali roku.

6) Zabezpieczenie Obligacji:

Docelowo zabezpieczeniem emisji obligacji będzie zastaw rejestrowy na infrastrukturze światłowodowej służącej do przesyłu danych należącej do Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% wartości Emisji, a także zastaw rejestrowy na 100% udziałów Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. w maksymalnej wysokości do 200% objętych i zapłaconych obligacji.

Do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia Obligacje będą zabezpieczone poprzez:

a) poręczenie majątkowe udzielone przez Prezesa Zarządu Spółki Piotra Majchrzaka wraz z jego oświadczeniem w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego z tytułu poręczenia,

b) poręczenie udzielone przez MSS, wraz z oświadczeniem złożonym przez MSS w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego z tytułu poręczenia.

Ponadto przez cały okres trwania emisji Obligacje będą zabezpieczone poprzez oświadczenia złożone przez Emitenta w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Jednocześnie Emitent informuje, że wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta (w ujęciu jednostkowym) na dzień 30.09.2015 roku, wyniosła 57.831 tys. zł, z czego brak było zobowiązań przeterminowanych.

Emitent rozważy wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu ("ASO CATALYST”) organizowanego w ramach system Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) lub przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie ("BondSpot”).

Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem Oferty Obligacji jest Vestor Dom Maklerski Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-15 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu
2015-12-15 Wojciech Kruszyński Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »