Reklama

EMPERIA (EMP): Uchwała Zarządu Emperia Holding S.A. w sprawie przyjęcia "Drugiego programu skupu akcji własnych Emperia Holding S.A".

Raport bieżący nr 73/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336/33 z dnia 23 grudnia 2003 r.), informuje, że w dniu 19 października 2011 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Drugiego programu skupu akcji własnych Emperia Holding S.A." oraz rozpoczęcia przez Emperia Holding S.A. programu skupu akcji własnych, stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z dnia 13 października 2010 roku oraz uchwałami Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. nr 16/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. i 31/2011 z dnia 18 października 2011 roku.

DRUGI PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH EMPERIA HOLDING S.A.

I. PODSTAWA PRAWNA

Działając na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z dnia 13 października 2010 roku (podjętej na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz uchwał Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. nr 16/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. i 31/2011 z dnia 18 października 2011 roku Zarząd Emperia Holding S.A. przyjął Program skupu akcji własnych Emperia Holding S.A. (zwany dalej "Programem").

Program dotyczy skupu akcji Emperia Holding S.A. (zwanej dalej również "Spółką") notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej "GPW").

II. CEL PROGRAMU

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 października 2010 roku.

Zasady realizacji Programu umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom Spółki uczestnictwo w procesie skupu akcji Spółki na równych warunkach.

III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

1. Rozpoczęcie Programu nabywania akcji własnych zaplanowane jest na dzień 20 października 2011 roku.

2. Realizacja Programu będzie pozostawać w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 października 2010 roku.

3. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW, w liczbie nie większej niż stanowiąca 25% kapitału zakładowego Spółki.

4. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji Spółki będzie nie większa niż 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

5. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 30 września 2012 roku.

6. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:

a) Zakończyć, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Spółki, nabywanie akcji przed dniem 30 września 2012 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie akcji Spółki,

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 30 września 2012 roku, Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości.

7. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.

8. W ciągu jednego dnia Spółka nie może nabyć więcej niż 25 % średniego, dziennego wolumenu akcji na GPW, przy czym wartość średniego dziennego wolumenu oparta będzie na średnim dziennym wolumenie w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu.

9. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji, Spółka będzie mogła przekroczyć wskazany w pkt 8 próg 25%, nie więcej jednak niż 50%, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz podaniu do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze.

10. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Biura Maklerskiego, które będzie nabywać akcje Spółki na rachunek własny w drodze transakcji zawieranych na GPW, z zachowaniem warunków Programu, w szczególności dotyczących ograniczeń ilościowych i cenowych.

11. Akcje skupione przez Biuro Maklerskie w ramach realizacji niniejszego Programu będą następnie nabywane przez Spółkę w transakcjach pakietowych. Do transakcji pakietowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, dokonywanych pomiędzy Biurem Maklerskim a Spółką nie będą miały zastosowania ograniczenia w zakresie ilości i ceny nabywanych akcji, o których mowa w pkt 7-9 powyżej.

12. Zarząd Spółki przekazywać będzie do publicznej wiadomości:

a) za każdy dzień realizacji programu - ilość nabytych akcji w danym dniu w ramach Programu oraz ich średnia cenę chyba, że w danym dniu nie nabyto akcji własnych w ramach Programu;

b) po zakończeniu realizacji Programu - zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.

13. Zarząd Spółki jest upoważniony do zmiany postanowień Programu, przy czym informacje o zmianach Programu zostaną podane do publicznej wiadomości przed wejściem w życie tych zmian.
Elżbieta Świniarska - Dyrektor Ekonomiczny

Dowiedz się więcej na temat: drugi | Emitent | Emperia Holding SA | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »