Reklama

EMPERIA (EMP): Uchwała Zarządu Emperia Holding S.A. w sprawie przyjęcia „Programu skupu akcji spółki Emperia Holding S.A. przez P1 Sp. z o.o. w Lublinie” - raport 15

Raport bieżący nr 15/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Emperia Holding S.A.("Emitent”) z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336/33 z dnia 23 grudnia 2003 r.) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu skupu akcji spółki Emperia Holding S.A. przez P1 Sp. z o.o. w Lublinie” oraz postanowił zawrzeć umowę ze spółką zależną P1 Sp. z o.o. dotyczącą odsprzedaży akcji do spółki Emperia Holding S.A. Rozpoczęcie przez P1 Sp. z o.o. programu skupu akcji Emitenta następuje, stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji oraz w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia i spółkami zależnymi oraz z uchwałą nr 3/04/2013 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A z dnia 10.04.2013 r.

Reklama

PROGRAM SKUPU AKCJI SPÓŁKI EMPERIA HOLDING S.A. PRZEZ P1 SP. Z O.O. W LUBLINIE

I. PODSTAWA PRAWNA

1) Art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych,

2) Art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336/33 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

3) Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych ("Uchwała Upoważniająca NWZ”),

4) Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia i spółkami zależnymi,

5) Uchwała nr 3/04/2013 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A z dnia 10.04.2013 r.

Program dotyczy skupu akcji (zwane dalej "Akcje”) Emperia Holding S.A. (zwanej dalej również "Spółką”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej "GPW").

II. CEL PROGRAMU

Celem Programu jest nabywanie Akcji przez spółkę zależną od Spółki w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych. Akcje nabyte przez spółkę zależną zostaną zbyte na rzecz spółki Emperia Holding S.A. na warunkach określonych w uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia i spółkami zależnymi.

Zdaniem Zarządu poziom aktualnych wycen rynkowych Akcji Spółki odbiega od ich wartości godziwej.

Zasady realizacji Programu umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom Spółki uczestnictwo w procesie skupu akcji Spółki na równych warunkach.

III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

1. Akcje nabywać będzie spółka P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-952), przy ulicy Mełgiewskiej 7-9 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365614, NIP 946-261-26-18, REGON 060675524, kapitał zakładowy: 1.050.000 zł. (zwana dalej "P1”),

2. Rozpoczęcie Programu nabywania Akcji zaplanowane jest na dzień 29 kwietnia 2013 roku.

3. Realizacja Programu będzie pozostawać w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w Uchwale Upoważniającej NWZ.

4. Programem objęte są Akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW, w liczbie nie większej niż 33 % kapitału zakładowego Spółki.

5. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji Spółki będzie nie większa niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

6. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku.

7. Cena, za którą P1 będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.

8. W ciągu jednego dnia P1 nie może nabyć więcej niż 25 % średniego, dziennego wolumenu Akcji na GPW, przy czym wartość średniego dziennego wolumenu oparta będzie na średnim dziennym wolumenie w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu.

9. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji, P1 będzie mogła przekroczyć wskazany w pkt 8 próg 25%, nie więcej jednak niż 50%, po uprzednim poinformowaniu przez Spółkę Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz podaniu do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze.

10. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Biura Maklerskiego, które będzie nabywać Akcje Spółki na rachunek własny w drodze transakcji zawieranych na GPW, z zachowaniem warunków Programu, w szczególności dotyczących ograniczeń ilościowych i cenowych.

11. Akcje skupione przez Biuro Maklerskie w ramach realizacji niniejszego Programu będą następnie nabywane przez P1 w transakcjach pakietowych. Do transakcji pakietowych, o których mowa z zdaniu poprzednim, dokonywanych pomiędzy Biurem Maklerskim a Spółką nie będą miały zastosowania ograniczenia w zakresie ilości i ceny nabywanych akcji, o których mowa w pkt 7-9 powyżej.

12. Zarząd Spółki przekazywać będzie do publicznej wiadomości:

a) za każdy dzień realizacji programu – ilość nabytych Akcji w danym dniu w ramach Programu oraz ich średnia cenę chyba, że w danym dniu nie nabyto Akcji w ramach Programu;

b) po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.

13. Zarząd Spółki jest upoważniony do zmiany postanowień Programu, przy czym informacje o zmianach Programu zostaną podane do publicznej wiadomości przed wejściem w życie tych zmian.

14. Zarząd kierując się interesem Spółki może: - zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 6 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie, - zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 31 grudnia 2013 roku Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości, w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-24Elżbieta ŚwiniarskaDyrektor Ekonomiczny

Dowiedz się więcej na temat: oo | akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »