Reklama

NOVAVISGR (NVG): Uchwała Zarządu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach subskrypcji prywatnej adresowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych

Raport bieżący nr 47/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki "Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"; "Spółka"), działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) - informuje, iż w związku z Uchwałą nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2010 roku oraz art. 9 ust. 3 Statutu Spółki w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej Spółki na wyłączenie prawa poboru w całości, wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 30 sierpnia 2012 roku, Zarząd Spółki w dniu 7 listopada 2012 roku w siedzibie Funduszu w obecności notariusza Tomasza Cygana prowadzącego Kancelarie Notarialną przy Alejach Jerozolimskich 133/43 powziął uchwały w sprawie:

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach subskrypcji prywatnej adresowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych (Uchwała nr 1);

- wyłączenia prawa poboru akcji serii G i warrantów subskrypcyjnych serii D (Uchwała nr 2)

oraz

- emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru (Uchwała nr 3),

o następującej treści:

"Uchwała Nr 1

Zarządu Spółki pod firmą

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach subskrypcji prywatnej adresowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych

Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2010 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki postanowił:

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych i nie wyższą niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych tj. z kwoty 7.981.020,60 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych 60/100) do kwoty nie mniejszej niż 9.981.020,60 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych 60/100) złotych i nie wyższej niż 12.481.020,60 (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych 60/100) złotych, w drodze emisji nie mniej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) nowych akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda.

2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW"). W związku z tym nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały rejestracji w ewidencji papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

3. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku.

4. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję.

5. Akcje serii G będą zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru innych akcjonariuszy, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 9 ust. 3 pkt f) statutu Spółki, w ramach oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 osób, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy o objęcie akcji wraz ze zwrotem warrantu.

6. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte do dnia 12 grudnia 2012 roku.

7. Zarząd określi pozostałe szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii G, m.in.:

a. Określi adresatów (w liczbie nie większej niż 99 osób) oferty nabycia akcji w subskrypcji prywatnej;

b. Ustali wzór dokumentu - umowę objęcia akcji subskrypcji prywatnej oraz określi miejsce i termin zawarcia umowy oraz dokonywania wpłat na akcje.

8. Po zawarciu umów objęcia akcji i opłaceniu akcji serii G zarząd osobną uchwałą określi faktyczną wysokość kapitału zakładowego w ramach widełkowego podwyższenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

9. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu regulowanego oraz w celu wprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych."

Uchwała Nr 2

Zarządu Spółki pod firmą

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2012 roku

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G i warrantów

subskrypcyjnych serii D

Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2010 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości, niniejszym pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii G oraz w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii D.

UZASADNIENIE

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest zaadresowaniem emisji do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, w związku z tym, realizacja prawa do objęcia akcji serii G musi się odbyć z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Ponadto, wyłączenie prawa poboru uzasadnia fakt, iż działalność Spółki wymaga środków finansowych w znaczącej wysokości celem realizacji przyjętej strategii rozwoju.

"Uchwała Nr 3

Zarządu Spółki pod firmą

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2012 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru

Zarząd, działając na podstawie art. 444 § 1 i 7 oraz w związku z art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2010 roku oraz art. 9 ust. 3 pkt f) statutu Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.

1. Emisja warrantów subskrypcyjnych

Zarząd Spółki postanawia wyemitować łącznie nie mniej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) imiennych, zbywalnych, warrantów subskrypcyjnych, serii D uprawniających do objęcia łącznie nie mniej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 7 listopada 2012 r. w ramach Kapitału Docelowego. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

2. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych

Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D będą podmioty wskazane przez Zarząd Spółki (w liczbie nie większej niż 99 osób).

3. Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

4. Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny

Jeden warrant subskrypcyjny serii D uprawnia do objęcia jednej akcji serii G.

5.Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii D nie może nastąpić później niż do dnia 12 grudnia 2012 r.

6. Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych

Zarząd Spółki działając w interesie Spółki oraz na podstawie art. 9 ust. 3 pkt f) statutu Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości.

7. Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania

Warranty subskrypcyjne serii D będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane.

8.Termin emisji warrantów subskrypcyjnych

Warranty subskrypcyjne serii D wyemitowane zostaną w dniu podjęcia niniejszej uchwały i w tym samym dniu zostaną zaoferowane Uprawnionemu. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

Podstawa prawna:

Informacja poufna - Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Piotr Karmelita - Członek Zarządu
Grzegorz Golec - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »