Reklama

FAM (FAM): Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji siedmioletnich obligacji serii B - raport 44

Raport bieżący nr 44/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "FAM GK” lub "Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2015 r. działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 z dnia 18 marca 2015 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2015 z dnia 19 marca 2015 r., Zarząd Spółki powziął uchwałę w sprawie emisji siedmioletnich obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, w maksymalnej liczbie 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) sztuk (dalej jako "Obligacje”). Maksymalna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi 25.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

Reklama

Emisja Obligacji odbywać się będzie na warunkach określonych przez Zarząd Spółki, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 26 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji Obligacji:

1) cel emisji Obligacji:

Celem emisji Obligacji jest uzyskanie przez Spółkę środków pieniężnych potrzebnych do sfinansowania nabycia 7.379 (słownie: siedmiu tysięcy trzystu siedemdziesięciu dziewięciu) udziałów spółki pod firmą Cynkownia Wieluń Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej 27, 98-300 Wieluń, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487007 (dalej jako "Cynkownia Wieluń”), stanowiących 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego tejże spółki.

2) rodzaj emitowanych Obligacji:

Nie mający formy dokumentu, siedmioletnie, kuponowe, zabezpieczone Obligacje na okaziciela.

3) wielkość emisji Obligacji:

Spółka planuje wyemitować maksymalnie 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) Obligacji o wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) każda Obligacja, czyli o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

Jednocześnie Spółka postanowiła, iż emisja Obligacji dojdzie do skutku wówczas, gdy liczba Obligacji subskrybowanych przez inwestorów wyniesie co najmniej 2.450 (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) Obligacji, zaś ich łączna wartość nominalna wyniesie co najmniej 24.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

4) wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji:

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zaś cena emisyjna Obligacji równa jest ich wartości nominalnej.

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji:

Obligacje zostaną wykupione w dniu 1 lipca 2022 r.

Oprocentowanie Obligacji będzie ustalone według stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększonej o marżę dla obligatariuszy w wysokości 8 (słownie: ośmiu) punktów procentowych. Okres odsetkowy wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące. Odsetki wypłacane będą w ostatnim dniu okresu odsetkowego, z zastrzeżeniem dni niebędących dniami roboczymi. Stopa procentowa Obligacji ustalana będzie każdorazowo na 3 (słownie: trzy) dni robocze przed ostatnim dniem określonego okresu odsetkowego.

6) wysokość i forma zabezpieczenia Obligacji, a także oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Spółka postanowiła, iż wierzytelności wynikające z Obligacji zostaną zabezpieczone hipoteką łączną ustanowioną na następujących nieruchomościach, do których uprawniona jest Spółka:

a) nieruchomości gruntowej oddanej Emitentowi w użytkowanie wieczyste wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość o powierzchni 0,9015 HA położonej we Wrocławiu przy ul. Avicenny 16, składającej się z działki ewidencyjnej nr 21 dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00094413/3,

b) nieruchomości gruntowej będącej własnością Emitenta o powierzchni 2,1090 HA położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Opoczyńskiej 16A, składającej się z działki ewidencyjnej nr 3/24 dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1R/00037792/4,

c) nieruchomości gruntowej oddanej Emitentowi w użytkowanie wieczyste wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość o powierzchni 7,4201 HA położona w miejscowości Oborniki - Cynkownia przy ul. Łukowskiej 7/9, składającej się z działek ewidencyjnych nr 908/2, 908/17, 908/21 oraz 908/23 dla której Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00030643/1.

Hipoteka łączna będzie zabezpieczać wierzytelności wynikające z Obligacji maksymalnie do kwoty 42.000.000 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych), z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może ulec obniżeniu i zostanie ostatecznie ustalona przy uwzględnieniu liczby subskrybowanych Obligacji.

7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia Obligacji, tj. 31 marca 2015 r., wynosi 25 769 368,07 PLN.

Spółka nie spodziewa się przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 40 000 000 PLN w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji, z wyłączenie zadłużenia wynikającego z emisji Obligacji.

8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolność Spółki do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:

Zgodnie z określonym celem emisji Obligacji, dzięki jej przeprowadzeniu Zarząd Spółki zamierza pozyskać środki pieniężne niezbędne do sfinansowania nabycia udziałów Cynkowni Wieluń stanowiących 100% kapitału zakładowego tejże spółki.

Zarząd Spółki prowadzi aktualnie negocjacje z udziałowcami Cynkowni Wieluń mające na celu określenie ostatecznych warunków finalizacji transakcji.

Zarząd Spółki szacuje, iż finalizacja transakcji nabycia 100% udziałów Cynkowni Wieluń nastąpi w dniu 1 lipca 2015 r. Do tego dnia również ma zakończyć się subskrypcja Obligacji.

9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Obligacje nie uprawniają do świadczeń niepieniężnych.

10) wycena przedmiotu hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie Obligacji:

Nieruchomości stanowiące przedmiot hipoteki łącznej będącej zabezpieczeniem świadczeń wynikających z Obligacji zostały poddane wycenie uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, ich łączna wartość wynosi 36.203.700,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście trzy tysiące siedemset złotych), zaś każdą z omawianych nieruchomości wyceniono w następujący sposób:

a) nieruchomość określona w pkt. 6 lit. a) powyżej została wyceniona na 10.043.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące złotych) na podstawie operatu szacunkowego z dnia 7 kwietnia 2015 r.;

b) nieruchomość określona w pkt. 6 lit. b) została wyceniona na 13.063.700,00 PLN (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) na podstawie operatu szacunkowego z dnia 13 marca 2015 r.;

c) nieruchomość określona w pkt. 6 lit. c) powyżej została wyceniona na 13.097.000,00 PLN (trzynaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) na podstawie operatu szacunkowego z dnia 15 maja 2015 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-29Paweł RelidzyńskiPrezes Zarządu
2015-06-29Sławomir ChrzanowskiCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: zarządy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »