Reklama

BUMECH (BMC): Uchwalone zmiany w Statucie - raport 41

Raport bieżący nr 41/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (dalej: Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia

26 czerwca 2012 roku uchwałą nr 21/2012 podjęło decyzję w sprawie zmian w Statucie Spółki, postanawiając:

I. Wykreślić § 4, ust. 7-10 Statutu Spółki w brzmieniu:

"7.Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 9 czerwca 2012 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) (kapitał docelowy).

Reklama

8.Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również za wkłady niepieniężne.

9.Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne

w granicach kapitału docelowego dla swej ważności wymagają zgody Rady Nadzorczej.

10.Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

II. Uchylić dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1.Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą,

z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki BUMECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza."

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

"1.Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza."

III. Uchylić dotychczasową treść § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, powołanej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki BUMECH Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie."

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

"1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem paragrafu § 13 a ust. 1."

IV. Dopisać § 13 a w następującym brzmieniu:

"1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę w drodze kooptacji. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków Rady Nadzorczej na miejsce tych, których mandaty wygasły.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

3. Walne Zgromadzenie ma prawo w każdym czasie odwołać każdego członka Rady Nadzorczej, a także członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji."

V. Uchylić dotychczasową treść § 17 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

"4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania

w czynnościach wyżej wymienionych osób."

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

"4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania

w czynnościach wyżej wymienionych osób ani powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji."

VI. Uchylić dotychczasową treść § 18 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki w brzmieniu:

"e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;"

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

"e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;"

VII. Uchylić dotychczasową treść § 18 ust. 2 pkt i) Statutu Spółki w brzmieniu:

"i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;"

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

"i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

z uwzględnieniem pracy jej komitetów."

VIII. Uchylić dotychczasową treść § 18 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki w brzmieniu:

"j) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej oceny swojej pracy;"

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

"j) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,

z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;"

IX. Uchylić dotychczasową treść § 20 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia."

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

"Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia."

X. Uchylić dotychczasową treść § 28 ust 1 pkt a) Statutu Spółki w brzmieniu:

"a/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej"

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

"a/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 13 a ust. 1 ;"

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »