ATLANTIS (ATS): Uchwały na WZA - raport 15

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS"S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.990.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 76.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrachunkowy 2000.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.979.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 87.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2000, obejmujące:

1. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 44.553.626,29 zł (słownie czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy)

2. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 7.488.281,69 zł (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy)

3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

4. informację dodatkową

Za uchwałą oddano 17.979.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 87.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2000, obejmujące:

1. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 66.415 tys. zł (słownie szećdziesiąt sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w wysokości 9.692 tys. zł (słownie dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiace złotych),

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

4. informację dodatkową.

Za uchwałą oddano 17.979.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 87.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

Walne Zgromadzenie odrębnie głosowało nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 5a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Elżbiecie Kosewskiej-Kędzior absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.990.500 głosów, przeciwko uchwale oddano 10 głosów, wstrzymało się 76.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Markowi Gucikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.860.500 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 206.473 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Jackowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.849.500 głosów, przeciwko oddano 10 głosów, wstrzymało się 87.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Pawłowi Obrębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 2.253.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 76.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Dorocie Jurkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.990.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 76.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5f

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Bogdanowi Niegolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.860.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 206.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Hubertowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.990.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 76.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Andrzejowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.990.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 76.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Stanisławowi Sołtysińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 18.066.973 głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.990.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 76.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Pawłowi Obrębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 2.253.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 76.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6f

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Richardowi Freyer absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.849.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 217.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6g

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Tomaszowi Konopce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.979.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 87.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6h

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Wojciechowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.990.510 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 76.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6i

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Jackowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000.

Za uchwałą oddano 17.860.500 głosów, przeciwko oddano 10 głosów, wstrzymało się 76.463 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Richarda Freyer'a.

Za uchwałą oddano 18.066.973 głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym powołuje Jana Stelmaniaka i Piotra Mroczkowskiego do składu Rady Nadzorczej.

Za uchwałą oddano 18.066.963 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 10 głosów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło pokryć stratę w kwocie 7.488.281,69 zł zyskami lat przyszłych.

Za uchwałą oddano 18.066.963 głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 K.S.H. oraz § 27 pkt. 7 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że

§ 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie:

1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11. Z),

2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A.),

3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z),

4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A),

5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych (PKD 74.84.B),

6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B),

7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52),

8) prowadzenia importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki i kooperantów (PKD 51),

9) prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51),

10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD 70.12.Z),

11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G),

12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD 64.20.C),

13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych. (PKD 52.48.A),

14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),

15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)".

Dodaje się paragraf 231

"Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."

Dodaje się paragraf 232

"Do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia"

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i imiennym.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie likwidacji Oddziału Spółki w Lublinie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu likwidacji Oddziału Spółki w Lublinie.

Za uchwałą oddano 18.066.973 głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wstrzymało się 10 głosów.

Uchwała została podjęta.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | ZGROMADZENIA | Atlantis SA | Atlantis | uchwały
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »