Reklama

ROPCZYCE (RPC): Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Reklama

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 641 004 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Spółkę

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości:

1/ nieruchomości położonej w miejscowości Gliwice, województwo śląskie, obręb Nowe Gliwice, będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A., obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowo-usługowe:

działkę nr 226 (dwieście dwadzieścia sześć), nr 227 (dwieście dwadzieścia siedem), nr 228 (dwieście dwadzieścia osiem), zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni działek 3,2196 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Gliwice województwa śląskiego, obręb: Nowe Gliwice, objętych księgami wieczystymi: KW Nr GL1G/00081360/9 dla działki nr 226 oraz GL1G/00018750/8 dla działek nr 227 i 228, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gliwicach;

2/ nieruchomości położonej w miejscowości Żmigród, województwo dolnośląskie, ul. Przemysłowa 2, będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe:

działkę nr 4/9 (cztery łamane przez dziewięć), działkę nr 4/24 (cztery łamane przez dwadzieścia cztery), działkę nr 4/16 (cztery łamane przez szesnaście), działkę 4/17 (cztery łamane przez siedemnaście) – wszystkie wymienione działki w całości, a także:

działkę nr 4/5 (cztery łamane przez pięć), działkę nr 4/10 (cztery łamane przez dziesięć), działkę nr 4/11 (cztery łamane przez jedenaście) – wszystkie wymienione działki w udziale 1/3, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni działek 8,0228ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Żmigród województwa dolnośląskiego, ul. Przemysłowa 2, objętych księgami wieczystymi: WR1W/00036887/2 dla działek: nr 4/9, nr 4/16, 4/17 i nr 4/24, WR1W/00036886/5 dla działek: nr 4/10 i 4/11 oraz WR1W/00036652/6 dla działki: nr 4/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żmigrodzie.

3/ nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanów będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A., obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu "Ba”:

a/ nr 829/200 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście), nr 829/207 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście siedem), nr 829/223 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia trzy), nr 829/225 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia pięć), nr 829/232 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści dwa), nr 829/236 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści sześć), zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place o łącznej powierzchni działek 5,8213 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Chrzanów województwa małopolskiego, obręb: Kościelec, objętej księgą wieczystą KW Nr KR1C/00048679/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie.

b/ nr 829/233 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy) o powierzchni 423 m2 , zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO2, objętej księgą wieczystą NR KW KR1C/00077936/2;

c/ nr 4634 (czterdzieści sześć trzydzieści cztery) o powierzchni 2.547 m2, objętej księgą wieczystą KW KR1C/00050840/7;

d/ udziału we współwłasności w ½ części działki nr 829/204 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście cztery) o powierzchni 532 m2, zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO1, objęta księgą wieczystą NR KW KR1C/00059478/1.

4/ nieruchomości położonej w miejscowości Ropczyce będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A., obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe:

nr 2982/3 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez trzy) (KW Nr RZ1R/00048247/1), nr 2982/6 - (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez sześć) (KW Nr RZ1R/00048250/5), nr 2982/8 - (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez osiem) (KW Nr RZ1R/00048252/9), nr 2982/11 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jedenaście) (KW Nr RZ1R/00048255/0), nr 2982/1 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jeden) (KW Nr RZ1R/00048246/4), nr 2982/7 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez siedem) (KW Nr RZ1R/00048251/2), 2235/2 (dwadzieścia dwa trzydzieści pięć łamane przez dwa) (KW Nr RZ1R/00048256/7), nr 2982/5 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez pięć) (KW Nr RZ1R/00048249/5), nr 2982/13 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez trzynaście) (KW Nr RZ1R/00052683/3), 2982/1 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jeden) (KW Nr RZ1R/00048246/4), 2987/7 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt siedem łamane przez siedem) (KW Nr RZ1R/00048251/2), 2982/11 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jedenaście) (KW Nr RZ1R/00048255/0), o łącznej powierzchni działek 29,6992 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Ropczyce, województwa podkarpackiego.

§ 2

1) Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

2) Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.

3) W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej nie została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 280 394 głosów, za odrzuceniem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło odpowiednio 10,62% głosów na "tak” i 89,38% głosów na "nie”, przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-13Józef SiwiecPrezes Zarządu
2016-06-13Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »