IDEON (IDE): Uchwały NWZ Centrozap SA z dnia 29.09.2010r. - raport 100

Raport bieżący nr 100/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 września 2010 roku:

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: Dariusza Cyrana.

Reklama

Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636

Głosy "za": 61.725.636

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

1. Antoni Pioskowik

2. Tadeusz Magoński

3. Jacek Orłowski

Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636

Głosy "za": 60.613.636

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 1.112.000

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 03 września 2010 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636

Głosy "za": 61.725.636

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0

Uchwała numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie: zmian statutu dotyczących udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia

kapitału zakładowego Centrozap SA w ramach kapitału docelowego poprzez emisję

akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje

Spółki , z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez

dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji

wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w

związku z realizacją uprawnień jak wyżej.

Na podstawie przepisu art.430, art.444, art.445 i art.447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki po §6 w Statucie Centrozap SA wpisuje się §6b ustalając go w następującym brzmieniu:

§ 6b

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową

lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji

akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych o rejestrację akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio

emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie

ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Umotywowanie uchwały

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ,wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, podyktowana jest chęcią zapewnienia instrumentu, który pozwoli Centrozap SA na sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów strategicznych Spółki, bez zwłoki czasowej wynikającej z każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami.

Dotychczasowe pozytywne doświadczenia Spółki związane z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wskazują, że podjęcie niniejszej Uchwały sprzyjać będzie dalszemu sprawnemu dofinansowaniu realizowanych procesów inwestycyjnych , w tym realizacji projektów inwestycyjnych związanych z tworzeniem grupy energetycznej oraz wycinką, przerobem i dystrybucją drewna w Republice Komi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powyższa Uchwała znajdowała się również w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A., które odbyło się w dniu 04 sierpnia 2010 roku, jednakże wobec braku kworum wymaganego na podstawie przepisu art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała nie została wówczas poddana pod głosowanie, w związku z powyższym w dniu dzisiejszym uchwała mogła zostać podjęta bez względu na liczbę Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, stosownie do treści przepisu art. 445 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636

Głosy "za": 61.725.636

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0

Uchwała numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie: emisji obligacji na okaziciela serii H

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późń. zm.) oraz §9 i §27 ust. 1g Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Spółka wyemituje do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej do 20 000 000,00 (dwadzieścia milionów) złotych, zwanych dalej "Obligacjami".

§ 2

Obligacje zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób.

§ 3

Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

§ 4

1. Okres zapadalności Obligacji wynosi 36 miesięcy.

2. Obligacje będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.

§ 5

1. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

2. Prawa wynikające z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji, o której mowa w art. 5 a ust.2 Ustawy o obligacjach, której prowadzenie - do czasu zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Spółka zleci wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

a) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji serii H,

b) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej wysokości i warunków oprocentowania Obligacji serii H,

c) dokonania wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia Obligacji serii H,

d) określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii H, w tym w szczególności do ustalenia terminów oferty Obligacji, Dnia Emisji, Daty Przydziału oraz Dnia Wykupu Obligacji, zasad naliczania i wypłaty odsetek a także do określenia zasad przydziału Obligacji,

e) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia - jeżeli będzie ono przewidziane;

f) dokonania przydziału Obligacji,

g) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636

Głosy "za": 61.725.636

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0

Uchwała numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie: ubiegania się o wprowadzenie Obligacji serii H na okaziciela do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w związku z podjęciem uchwały nr 5 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie emisji obligacji serii H na okaziciela uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie Obligacji serii H na okaziciela do obrotu na rynku CATALYST prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia obligacji serii H na okaziciela do zorganizowanego systemu obrotu ASO CATALYST.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636

Głosy "za": 61.725.636

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0

Uchwała numer 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie: rejestracji Obligacji serii H na okaziciela w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w związku z podjęciem uchwały nr 5 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie emisji obligacji serii H na okaziciela oraz uchwały nr 6 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie ubiegania się o wprowadzenie obligacji serii H na okaziciela do obrotu na rynku CATALYST prowadzonego jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Działając na mocy art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie obligacji serii H, na okaziciela (dematerializacja).

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie obligacji serii H na okaziciela.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636

Głosy "za": 61.725.636

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0
Ireneusz Król - Prezes Zarządu
Adam Wysocki - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »