HUTMEN (HTM): Uchwały NWZA - raport 7

Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2002 roku, w siedzibie Spółki.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

Zarządu z działalności HUTMEN S.A. za rok 2001

Na podstawie art.393 pkt.1), 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Reklama

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki (bilansu oraz rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2002 z dnia 8 maja 2002 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki (bilans oraz rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych), sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 156.287.687,12 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy).

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazuje stratę netto w wysokości: 7.918.819,83 zł (siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze).

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2001 r. na sumę: 34.863,38 (trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści osiem groszy).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie pokrycia straty

powstałej na działalności spółki za rok obrotowy 2001

Działając na podstawie art. 393 pkt.1), 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 22 kwietnia 2002 r. i uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2002 z dnia 8 maja 2002 roku, postanawia pokryć stratę w kwocie 7.918.819,83 (słownie : siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), powstałą na działalności Spółki za rok obrotowy 2001, poprzez dokonanie odpisu całej tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Zarządu :

- Adam Marceli Dusiński - Prezes Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Zarządu :

- Kazimierz Śmigielski - Członek Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Zarządu :

- Jan Sendal - Członek Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej :

- Mieczysław Bogacz,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej :

- Apolonia Dudek,

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej :

- Marek Kacprowicz,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej :

- Zbigniew Kłusek,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej :

- Andrzej Marciniak,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej :

- Piotr Nadolski,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej :

- Adam Piszczek,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej :

- Wiesław Strąk,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej :

- Jacek Suchorowski,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 czerwca do 31 grudnia 2001 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej :

- Zdzisław Ziarko,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza HUTMEN S.A., następnej kadencji będzie liczyła 9 (dziewięciu) członków, powołanych na wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki oraz art. 14 ust.2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych , Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następnej kadencji, następujące osoby wybrane przez Zgromadzenie:

1. Ewa Czarnecka Bossak,

2. Wiesław Strąk,

3. Zbigniew Kłusek,

4. Jerzy Kisilowski,

5. Sylwiana Duda,

6. Piotr Nadolski,

§ 2.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następnej kadencji, następujące osoby wybrane przez pracowników Spółki:

1. Lucjan Ciastek,

2. Zdzisław Ziarko,

3. Jacek Suchorowski

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania

członków Rady Nadzorczej następnej kadencji

Działając na podstawie Art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 30 ust.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem następujących współczynników:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 1,4 (jeden i cztery dziesiąte);

- dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 1,2 (jeden i dwie dziesiąte);

- dla Sekretarza Rady Nadzorczej x 1,2 (jeden i dwie dziesiąte);

- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x 1,1 (jeden i jedna dziesiąta).

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie , o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.

6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

7. Spółka , stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o którym mowa w pkt. 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 416 § 1 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 4 i 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

W Statucie HUTMEN S.A. zawartym aktem notarialnym Rep. Nr 197/92, sporządzonym w dniu 09.01.1992 r. przez Notariusza Pawła Błaszczaka prowadzącego Indywidualną Kancelarię Notarialną nr 18 w Warszawie (tekst jednolity: Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - akt notarialny Rep. Nr 3475/01 sporządzony w dniu 21.06.2001 r. przez Notariusza Jolantę Ołpińską prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu) Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany:

W rozdziale :

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,

w § 6 Statutu Spółki dopisuje się punkt o treści:

9) produkcja i dystrybucja ciepła - PKD 40.30.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza, że wprowadzona zmiana rozszerza przedmiot działalności w zakresie ubocznej działalności Spółki.

§ 3.

Pozostałe postanowienia statutu spółki pozostają bez zmian.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Sądzie.

Ponadto Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. W trakcie obrad żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

Jednocześnie Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w dniu 14 czerwca 2002 roku, Zgromadzenie dokonało wyboru oraz ponownie powołało do Rady Nadzorczej następnej kadencji, następujące osoby:

1. Zbigniew Kłusek,

2. Piotr Nadolski,

3. Wiesław Strąk,

4. Jacek Suchorowski,

5. Zdzisław Ziarko.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.powołało po raz pierwszy następujące osoby:

1. Lucjan Ciastek,

2. Ewa Czarnecka Bossak,

3. Sylwiana Duda,

4. Jerzy Kisilowski.

Pan Lucjan Ciastek ma 53 lata. Posiada wykształcenie średnie techniczne (Technikum Hutnicze).Od 1972 roku do chwili obecnej pracuje w HUTMEN S.A., zaczynając od stanowiska Mistrza Zmianowego Linii Rur (1972-1977)(1990-1991), Następnie kolejno obejmując stanowiska Mistrza Oddziału Wykańczlni (1977-1982), Starszego Mistrza Oddziału Rur (1982-1988), Mistrza Oddziału Chemicznego i Socjalnego(1988-1990), Specjalisty Planisty(1992-1997), Specjalisty ds. Koordynacji Produkcji(1997-2001). Aktualnie pracuje na stanowisku Specjalisty w Zakładzie Produkcji Plastycznej.

Pani Ewa Czarnecka Bossak ma 55 lat. Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski 1964-1968 Wyższe Studium Języków Obcych SGPiS Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego INSEAD Fontainbleau 1991 Managerial Skills for International Business, Centrum Prywatyzacji - kurs dla kandydatów do rad nadzorczych

Praca zawodowa i doświadczenie: 1968-1972 CIE Impexmetal - handlowiec 1972-1974 YMCA Osaka, lektor języka angielskiego 1974-1985 CIE Impexmetal - handlowiec 1985-1986 Kyoto Ryukoku University, wykładowca 1986-1999 CIE Impexmetal: starszy handlowiec (1986-1990), Kierownik Działu Rozwoju (1991), Dyrektor Biura Stali (1992-1999) - nadzór nad kontraktacją i realizacją dwóch projektów CCM, kluczowych przedsięwięć modernizacyjnych niezbędnych dla zwiększenia rentowności Huty Zawiercie; udział w procesie zamiany długu Huty Zawiercie wobec Impexmetalu na akcje i pakiet kontrolny, - udział w restrukturyzacji i modernizacji Huty Zawiercie S.A., zorganizowanie i rozwój Biura Stali, przekształcenie Biura Stali w główne źródło przychodów i zysków Impexmetal S.A. 1999-2001 Członek Zarządu Dyrektor Handlowy Huty Zawiercie S.A. 1993-1995 członek RN FLT and Metaux S.A. w Brukseli 1995 1998 członek RN Sinimpex Metals Pte Ltd w Singapurze 1996-1999 członek RN Huty Zawiercie S.A.

Aktualnie jest Członkiem Zarzadu - Dyrektorem Handlowym Impexmetal S.A.

Pani Sylwiana Duda ma 40 lat.Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne(Szkoła Główna Handlowa, wydział- Ekonomika Produkcji), kurs kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, kurs - użytkowanie internetu, udział w seminariach dotyczących zawierania umów handlowych oraz rozwoju przedsiębiorstw eksportowych. Praca Zawodowa i doświadczenie: Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Coopexim" - handlowiec(1985-1989), CIE "Impexmetal" - handlowiec, Kierownik Działu Obrotu Krajowego w Biurze Stali (1989-1998), Huta Zawiercie S.A. - Szef Biura Sprzedaży Walcówki Stalowej (1999-2000), ce-market.com. S.A.- Kierownik Handlu Stalą p/o Dyrektor Handlowy( 2000-marzec 2002), P.P.HiU "ROMAR-HWH" Sp. z o.o. - Kierownik Zakładu (kwiecień-maj 2002).

Aktualnie pracuje w "Impexmetal" S.A. na stanowisku Doradcy w pionie Dyrektora Handlowego.

Pan Jerzy Kisilowskima 61 lat. Posiada tytuł naukowy Profesora Doktora Habilitowanego Inżyniera.Przebieg pracy zawodowej: Zrzeszenie Studentów Polskich, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu - Kierownik Zakładu Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych, Kierownik Studiów Doktoranckich, Kierownik Studiów Podyplomowych, Kierownik Międzywydziałowego Studium Ubezpieczeń Systemów Technicznych, Kierownik Centralnego Programu Badan Podstawowych, Wiceprezes i Prezes Bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "HEROS" S.A. oraz "HEROS" Life S.A. Aktualnie jest Rektorem Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Warszawie. Na dorobek naukowy Prof. Dr Hab. Inż. Jerzego Kisilowskiego składa sie 223 pozycje publikacji w języku polskim i obcych oraz projekty i opracowania techniczne, 11 książek i monografii oraz wypromowanych 16 doktorów. Ponadto Prof. Dr Hab.Inż. Jerzy Kisilowski prowadzi szeroką działalność w szkolnictwie wyższym i gospodarce, będąc miedzy innymi członkiem Komitetu Nauki i Techniki(1985-1990), Komitetu Badań Naukowych(1994-1997), Rady Techniczno-Ekonomicznej PKP(1987-1990), Rady Nadzorczej Krajowej Izby Gospodarczej(1990-1998) i "ORFE" S.A.(1996-2001), Przewodniczącym Rady Zarządzającej Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców PZM, Przewodniczącym Rady Nadzorczej "Proiprzem" S.A.(1988-2001), Wiceprzewodniczącym Kapituły Związku Polskiego Handlu, Przemysłu i Finansów (1996-2000).

Osoby powołane do Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności HUTMEN S.A. oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »