IDEON (IDE): Uchwały NWZA Centrozap SA z dnia 25.01.2012r. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2012 roku:

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Sasiaka

Reklama

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.831.650

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 64.831.650

Głosy "za": 64.831.650

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

Antoni Pioskowik

Adam Pietrzok

Jacek Orłowski

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.831.650

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 64.831.650

Głosy "za": 64.831.650

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie : przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 30 grudnia 2011 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.831.650

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 64.831.650

Głosy "za": 64.831.650

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0

Uchwała numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie: w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności CENTROZAP S.A. i związanej z tym zmiany w Statucie Spółki

Na podstawie przepisu art.304 § 1 pkt 2, art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 pkt.c Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2007.257.1885):

1. Uzupełnia się przedmiot działalności Centrozap S.A. (w sekcji D PKD) o następujące rodzaje działalności:

35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

2. Ustala się następujące brzmienie § 5 pkt 1 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność energetyczna, inwestycyjna, wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za granicą na rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) :

1. PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,

2. PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,

3. PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,

4. PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,

5. PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

6. PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,

7. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

8. PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

9. PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

10. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

11 PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,

12. PKD 28.30 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,

13.PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,

14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej-------------------------------------------

15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej---------------------------------------------

16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,

17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,

18. PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym--------------------

19. PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym-----------------------

20. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych------------------------------------------------------------

21. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

22. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,

23. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,

24. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

25. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

26. PKD 43.31.Z Tynkowanie,

27. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

28. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

29. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

30. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

31. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej

niesklasyfikowane,

32. PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i 

chemikaliów przemysłowych,

33. PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

34. PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń

przemysłowych, statków i samolotów,

35. PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

36. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,

37. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,

38. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

39. PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

40. PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

41. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia

sanitarnego,

42. PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

43. PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

44. PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

45. PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

46. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

47. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

48. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

49. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

50. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami

informatycznymi,

51. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii

informatycznych i komputerowych,

52. PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

53. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

54. PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi-------------------------------------------

55. PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych----------------------------------------------------------------

56. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-------------------------------------------

57. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

58. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

59. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

60. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

61. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

62. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

63. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

64. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.831.650

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 64.831.650

Głosy "za": 64.831.650

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0
Barbara Konrad - Dziwisz - Wiceprezes Zarządu
Adam Wysocki - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Centrozap SA | Emitent | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »