Reklama

EMPERIA (EMP): Uchwały NWZA Emperia Holding SA z dnia 13 października 2010 roku - raport 57

Raport bieżący nr 57/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emperia Holding SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 13 października 2010 r., oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów

planowanego porządku obrad.

Reklama

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") niniejszym uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402 1 kodeksu spółek handlowych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.070.667 (trzynaście milionów siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 86,47% kapitału zakładowego. z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 13.070.667 (trzynaście milionów siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów,

- przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,

- głosów wstrzymujących się nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie uchwały nr 2, J. Kołkowski pełnomocnik Jana Domańskiego złożył wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 10 listopada 2010 roku, do godziny 12.00.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym nie przyjęli powyższego wniosku, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.070.667 (trzynaście milionów siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 86,47% kapitału zakładowego. z czego:

- za przyjęciem wniosku oddano 128 (sto dwadzieścia osiem) głosów,

- przeciw przyjęciu wniosku oddano 12.914.938 (dwanaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów,

- wstrzymujących się oddano 155.601 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden) głosów

Następnie odczytano projekt uchwały nr 2 złożony przez AVIVA OFE, po czym w pierwszej kolejności Przewodniczący zarządził głosowanie nad tym projektem, jako dalej idącym w stosunku do projektu uchwały Artura Kawy.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym nie przyjęli powyższego wniosku, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.070.667 (trzynaście milionów siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 86,47% kapitału zakładowego. z czego:

- za przyjęciem wniosku oddano 3.760.823 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosów,

- przeciw przyjęciu wniosku oddano 9.299.329 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów,

- wstrzymujących się oddano 10.515 (dziesięć tysięcy pięćset piętnaście) głosów

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 2 złożonym przez Artura Kawę o treści:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

"Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabywania przez Spółkę, w okresie 2 (dwóch) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, akcji własnych ("Akcje") na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Akcje mogą być nabywane w drodze skierowanych do wszystkich akcjonariuszy wezwań do zapisywania się na sprzedaż Akcji. W przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami byłaby większa niż określona w wezwaniu stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji. Akcje mogą być nabywane również na rynku regulowanym z uwzględnieniem warunków ustalonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku ("Rozporządzenie"). Akcje mogą być nabywane także w obrocie poza rynkiem regulowanym, z zastrzeżeniem, że cena za te Akcje nie może być wyższa od ważonej obrotem średniej ceny akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ustalonej na podstawie kursów zamknięcia z ostatnich 3 (trzech) miesięcy sprzed dnia zawarcia umowy sprzedaży powiększonej o 5%, przy czym w tym trybie można nabyć Akcje, których łączna wartość nominalna nie przekracza 10% kapitału zakładowego oraz, że zamiar nabycia Akcji w tym trybie zostanie publicznie ogłoszony, tak aby wszyscy zainteresowani Akcjonariusze mieli możliwość zbycia Akcji na tych samych warunkach. W przypadku, gdy liczba Akcji zgłoszonych do sprzedaży przez Akcjonariuszy byłaby większa niż liczba Akcji, które Spółka zamierza nabyć stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji.

3. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje, których łączna wartość nominalna nie przekracza 25% kapitału zakładowego Spółki (bez uwzględniania wartości nominalnej akcji własnych nabywanych przez Spółkę na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych).

4. Maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje, powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty 500.000.000,00 (pięćset milionów) złotych.

5. Zarząd przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wydanej w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy czym za uchwałą o udzieleniu zgody powinno głosować dwóch Członków Niezależnych.

6. Nabywanie Akcji może mieć miejsce i być kontynuowane pod warunkiem, że Wskaźnik Finansowy będzie równy lub wyższy niż 1,4:

Przy czym:

Wskaźnik Finansowy = kapitały własne / zobowiązania finansowe netto;

kapitały własne = kapitały własne przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej oraz udziały niekontrolujące;

zobowiązania finansowe netto = zobowiązania finansowe minus środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ;

zobowiązania finansowe = długoterminowe i krótkoterminowe kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego oraz inne zobowiązania finansowe.

Wskaźnik Finansowy będzie wyliczany w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe "Emperia Holding" S.A.

7. Rada Nadzorcza na podstawie opublikowanych jednostkowych i skonsolidowanych wyników kwartalnych może podjąć uchwałę o wstrzymaniu przez Zarząd nabywania Akcji. Niezależnie od powyższego, w ramach bieżącego monitorowania sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki, Zarząd lub Rada Nadzorcza każdorazowo wstrzyma nabywanie Akcji w przypadku uzyskania informacji, która wskazywałaby na taką potrzebę. Wstrzymanie nabywania Akcji, o którym mowa powyżej nie będzie miało wpływu na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż Akcji, które zostało ogłoszone przed wstrzymaniem nabywania Akcji.

8. Po wstrzymaniu nabywania Akcji, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nabywanie Akcji może być kontynuowane przez Zarząd po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą. Postanowienia punktu 5 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.

9. Koszty przeprowadzenia skupu Akcji powinny być adekwatne do podejmowanych czynności i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą.

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Akcji, w szczególności Zarząd ustali ostateczną liczbę, cenę i terminy nabywania Akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.070.667 (trzynaście milionów siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 86,47% kapitału zakładowego. z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 10.529.143 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy) głosy,

- przeciw przyjęciu uchwały oddano 1.813.439 (jeden milion osiemset trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) głosów,

- wstrzymujących się oddano 728.085 (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów,

- Paweł Borowski pełnomocnik Jana Domańskiego - reprezentujący 128 (sto dwadzieścia osiem) głosów - oświadczył, że głosował przeciw przyjęciu uchwały i że składa sprzeciw.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

"Działając na podstawie art. 430, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mając na celu umożliwienie Zarządowi Spółki zdobycie finansowania przeznaczonego na rozwój Spółki, nabywanie akcji lub udziałów innych spółek oraz skrócenie procesu emisji akcji, co w konsekwencji pozwoli Grupie Kapitałowej Emperia Holding zwiększyć swoje zdolności operacyjne, umocnić pozycję jednego z czołowych przedsiębiorstw działających na rynku dystrybucji artykułów FMCG oraz zwiększyć jej siłę zakupową i możliwości elastycznego reagowania Grupy Kapitałowej Emperia Holding na zapotrzebowania rynku, niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

Artykuł 7b ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 1.511.516 zł (jeden milion pięćset jedenaście tysięcy pięćset szesnaście złotych), przy czym w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do wysokości 755.758,00 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) stosuje się zasady określone w ustępach od 3 do 8 niniejszego artykułu, a w przypadku dalszego podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do wysokości 1.511.516 zł (jeden milion pięćset jedenaście tysięcy pięćset szesnaście złotych) stosuje się zasady określone w ustępach od 9 do 15 niniejszego artykułu."

W artykule 7b Statutu dodaje się ustępy od 9 do 15 w brzmieniu:

"9. Cena emisyjna emitowanych akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa od ważonej obrotem średniej ceny akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ustalonej na podstawie kursów zamknięcia z ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt s. Średnia cena akcji ustalona w powyższy sposób zostanie zaokrąglona w dół lub w górę do pełnych złotych, przy czym zaokrąglenie w górę nastąpi w przypadku, gdy do pełnych złotych średniej ceny akcji brakuje mniej niż 0,50 (zero i pięćdziesiąt setnych) zł.

10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

11. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy niezależni członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 12a ust. 1.

12. Zarząd może skorzystać z przyznanego mu upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wyłącznie w celu nabywania akcji lub udziałów innych spółek lub w celu pozyskania środków na ten cel. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

13. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji zgodnie z art. 7 c Statutu i wydawania akcji za wkłady pieniężne, Zarząd każdorazowo zobowiązany będzie do zaoferowania emitowanych akcji w pierwszej kolejności akcjonariuszom Spółki posiadającym, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z informacją przekazaną Spółce na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w liczbie proporcjonalnej do ich udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz jest zobowiązany udokumentować stan posiadania akcji według stanu na dzień otrzymania oferty Zarządu. W przypadku nie skorzystania przez wskazanych akcjonariuszy z prawa, o którym mowa powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od zaoferowania akcji, Zarząd może skierować propozycję nabycia do innych osób.

14. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

15. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki."

§2.

Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię w przedmiocie uchwały w sprawie zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji.

§3.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

§5.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki."

Opinia Zarządu odnośnie treści Uchwały:

"W opinii Zarządu Emperia Holding S.A. wprowadzenie zmian w treści Statutu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie Zarządowi Spółki zdobycia finansowania przeznaczonego na rozwój Spółki, nabywanie akcji lub udziałów innych spółek, skrócenie procesu emisji akcji oraz przeprowadzenie transakcji konsolidacyjnych, co w konsekwencji pozwoli Grupie Kapitałowej Emperia Holding umocnić pozycję jednego z czołowych przedsiębiorstw działających na rynku dystrybucji artykułów FMCG oraz zwiększyć jej siłę zakupową i możliwości elastycznego reagowania na zmiany rynkowe. Jednocześnie Zarząd informuje, że podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie ze zmienianym art. 7 b) Statutu uprawniać będzie Zarząd Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji zgodnie z art. 7 c) Statutu, tak, aby zrealizować cele podwyższania kapitału zakładowego przez Zarząd. Jednocześnie chcąc zapewnić, na ile to możliwe, udział akcjonariuszy w finansowaniu działań związanych z planowanymi transakcjami konsolidacyjnymi, Zarząd proponuje przyznanie akcjonariuszom, których zidentyfikowanie jest możliwe z uwagi na postanowienia art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, przyznanie prawa otrzymania oferty objęcia akcji, w przypadku, gdy zgodnie z uchwałą Zarządu akcje byłyby pokrywane wkładem pieniężnym."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów (86,06%) i przy wymaganym kworum przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.070.667 (trzynaście milionów siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 86,47% kapitału zakładowego. z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 11.248.393 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,

- przeciw przyjęciu uchwały oddano 1.143.500 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące pięćset) głosów,

- wstrzymujących się oddano 678.774 (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) głosy,

- Paweł Borowski pełnomocnik Jana Domańskiego - reprezentujący 128 (sto dwadzieścia osiem) głosów - oświadczył, że głosował przeciw przyjęciu uchwały i że składa sprzeciw.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

"Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (p) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

1. Działając na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczeniu akcji wyemitowanych zgodnie z art. 7 b) Statutu Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

2. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do:

a. podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji wyemitowanych zgodnie z art. 7 b) Statutu Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji, o której to umowie mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w celu ich dematerializacji.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy także zmienionego art. 7 b) Statutu ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.070.667 (trzynaście milionów siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 86,47% kapitału zakładowego. z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 11.250.410 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) głosów,

- przeciw przyjęciu uchwały oddano 998.399 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,

- wstrzymujących się oddano 821.858 (osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) głosów,

- Paweł Borowski pełnomocnik Jana Domańskiego - reprezentujący 128 (sto dwadzieścia osiem) głosów - oświadczył, że głosował przeciw przyjęciu uchwały i że składa sprzeciw.

Informacja o zgłoszonych sprzeciwach

Zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i dotyczyły Uchwały nr 2, Uchwały Nr 3 oraz Uchwały nr 4. Sprzeciwy zostały zgłoszone przez Pawła Borowskiego, pełnomocnika Jana Domańskiego - reprezentującego 128 (sto dwadzieścia osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust.1 pkt 7 i 9 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Elżbieta Świniarska - Dyrektor Ekonomiczny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »