Reklama

INFOSCAN (IST): Uchwały organów Spółki dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący nr 48/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Infoscan S.A. (Spółka) nr 42/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie rekomendacji Radzie Nadzorczej ceny emisyjnej akcji Spółki, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19 października 2018 r. podjął uchwałę, na mocy której zmienił rekomendowaną cenę emisyjną dla pierwszej transzy akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego z 7,50 zł za jedną akcję na 6,00 zł za jedną akcję. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania ceny emisyjnej do aktualnego poziomu notowań akcji Spółki na rynku NewConnect, w związku z wcześniejszymi deklaracjami Inwestorów, którzy wyrazili chęć objęcia co najmniej 120 tys. akcji Spółki po cenie nie odbiegającej istotnie od ceny rynkowej.

Reklama

Następnie, w związku z postanowieniami §6a ust. 5 i 6 Statutu Spółki, który stanowi iż Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz iż uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, w dniu 19 października 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których wyraziła zgodę:

1. na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru na kwotę 6,00 zł (sześć złotych zero groszy) za 1 (jedną) akcję,

2. na pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Po wyrażeniu zgód przez Radę Nadzorczą Zarząd Spółki podjął w dniu 19 października 2018 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki o następującej treści:

"Zarząd Spółki pod firmą: InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 2 pkt. 1), art. 432, art. 444 § 1 i §4, art. 446 i art. 447 oraz innych właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia zawartego w § 6a Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie mniejszą niż 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych) i nie większą niż 29.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), z kwoty 453.365,00 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 472.365,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i nie większej niż 482.365,00 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Wszystkie akcje nowej emisji serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Cenę emisyjną nowych akcji serii G ustala się na 6,00 zł (sześć złotych) za jedną akcję.

4. Akcje nowej emisji serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

5. Akcje nowej emisji serii G będą uczestniczyły w dywidendzie zgodnie z następującymi zasadami:

a. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, Akcje będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

b. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego, Akcje będą uczestniczyć w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

6. Akcje serii G zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.

7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy w przedmiocie objęcia akcji nowej emisji serii G.

8. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte najpóźniej w terminie do dnia 26 października 2018 roku.

9. Akcje nowej emisji serii G będą podlegały dematerializacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1636 ze zm.).

§ 2.

Na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w treści § 6a ust. 5 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną uchwałami Rady Nadzorczej: Nr 1 i Nr 2 z dnia 19 października 2018 roku, Zarząd postanawia o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie § 6a ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki, § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 472.365,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 482.365,00 zł (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 4.723.650 (cztery miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 4.823.650 (cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a. 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.650.000,

b. 153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 153.650,

c. 260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 260.400,

d. 439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 439.600,

e. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 160.000,

f. 1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 1.870.000,

g. nie mniej niż 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do: nie mniej niż 190.000 i nie więcej niż 290.000.”

§ 4.

Zarząd Spółki postanawia, że:

1. będzie się ubiegał o wprowadzenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1636, ze zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2. jeżeli zajdzie taka potrzeba akcje serii G zostaną złożone do depozytu prowadzonego przez przedsiębiorstwo inwestycyjne,

3. zostanie dokonana dematerializacja akcji serii G oraz praw do akcji serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1636, ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-19Jacek GnichPrezes ZarząduJacek Gnich
2018-10-19Bartosz TurczynowiczCzłonek ZarząduBartosz Turczynowicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »