Reklama

WISTIL (WST): Uchwały organów Spółki w sprawie zaprzestania działalności produkcyjnej

Raport bieżący nr 26/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wistil S.A. uruchomił proces zmierzający do zaprzestania działalności produkcyjnej oraz uzyskał w dniu 12 października 2010 r. na postawie § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki zatwierdzenie dla tej decyzji od Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 12 października 2010 r. Zarząd Spółki "Wistil" S.A. podjął decyzję o uruchomieniu procesu zmierzającego do zaprzestania działalności produkcyjnej w Wistil S.A. Zarząd wniósł na podstawie § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki - o podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia uruchomienia tego proces i uzyskał w tej sprawie akceptację Rady.

Powyższe motywowane jest następującymi okolicznościami:

1. Zarząd po swym powołaniu w dniu 27 sierpnia br. dokonał oceny stanu Spółki, jak chodzi o jej sytuację finansową, majątkową i operacyjną. Działalność produkcyjna Spółki w jej strukturze organizacyjnej nie będzie mogła zostać doprowadzona w dającej się przewidzieć przyszłości do progu rentowności uzasadniającego jej prowadzenie. Otoczenie rynkowe oraz zapóźnienia technologiczne nie pozwalają na odzyskanie stanu równowagi, gwarantującego zapewnienie trwałych dodatnich przepływów pieniężnych, które powstrzymałyby utratę wartości spółki. Podkreślić należy że Wistil S.A. został wypchnięty z rynku przez konkurencję z Turcji, Azji, Malezji, Ameryki Płd., Indii reprezentowaną w kraju przez importerów i przedstawicielstwa firm zagranicznych. Zarząd wprawdzie nie wyklucza, że produkcja tekstyliów w Polsce może być rentowna, jednak analiza scenariuszy i potencjalnych zabiegów uzdrawiających, które należałoby podjąć na majątku produkcyjnym Wistil S.A. prowadzi do wniosku, że są to scenariusze niewykonalne w obecnych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych Spółki. Do głównych czynników uniemożliwiających odpowiedzialne prowadzenie produkcji w Spółce zaliczyć należy systematyczne i pogłębiające się problemy z płynnością oraz z utrzymaniem ciągłości produkcji i realizacji zamówień. Wpłynęło to już na ocenę Spółki przez otoczenie biznesowe (w szczególności kontrahentów obecnych i potencjalnych).

2. Zarząd dostrzega zatem, że próby wzmocnienia pozycji i wiarygodności na rynku niosłyby za sobą niewspółmierne koszty, przy czym nie można przyjmować, że wówczas produkcja stałaby się na trwałe rentowna na poziomie całej organizacji. Słowem, próby restrukturyzacji działalności produkcyjnej Spółki byłyby obarczone wyjątkowo wysokim ryzykiem, co daje niewielkie szanse na pozyskanie finansowania na taki cel.

3. Znaczna dekapitalizacja maszyn i urządzeń, przejawiająca się m.in. wykorzystywaniem niektórych z nich na części zamienne, przy braku kompetencji technologicznych nie pozwala na podejmowanie innowacyjnych jakościowo produkcji, w szczególności w segmentach wysokorentownych. Utracono wyspecjalizowane kadry technologów, tkaczy, wzorników. Proces produkcyjny jest również nieelastyczny i uniemożliwia oferowanie tzw. krótkich serii. Brak wdrożonego moduł planowania produkcji, konieczność realizowania zakupów spot-owych ze względu na brak wolnych środków finansowych dopełniają dezintegrację procesów biznesowych Spółki. Pozostaje jednak jeszcze wartość rezydualna tych składników majątku, która mogłaby by być przekształcona w wartość dla akcjonariusza i wypełnienie zobowiązań względem pracowników oraz partnerów biznesowych. Niemniej wartość ta możliwa do uzyskania wskutek sprzedaży tych aktywów ulega w różnym tempie systematycznemu obniżeniu.

4. Podjęte przez poprzednie władze Spółki działania naprawcze, związane z dalszą dywersyfikacją produkcji nie okazały się ani przemyślane, ani też miarodajne do potrzeb Spółki. Ani polityka inwestycyjna, ani polityka ograniczania kosztów w sytuacji spółki nie jest adekwatne do jej potrzeb. Widoczne jest radykalne zmniejszanie przychodów (od ponad czterech lat) oraz narastające problemy z płynnością (od dwóch lat).

W związku z tym Zarząd powziął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu zakończenie (likwidację) działalności produkcyjnej. Według oceny aktualnego stanu Spółka nie powinna już prowadzić produkcji, a ograniczyć się do działalności w zakresie obrotu produktami cudzymi oraz, co wynika ze struktury grupy kapitałowej, na której czele stoi Spółka, zarządzaniem grupą kapitałową.

Zarząd, po rozpoznaniu możliwości wyzbycia się mienia Spółki służącego do produkcji, ocenia, że jedynie niektórymi składnikami jej majątku produkcyjnego będzie zainteresowana spółka zależna Haft S.A., tj. maszynami i urządzeniami pożądanymi z punktu widzenia potrzeb i celów rozwojowych Haft S.A. Spółka ta nie jest natomiast zainteresowana przejmowaniem zorganizowanej infrastruktury Spółki Wistil S.A.

W związku z tym Zarząd Spółki przyjął, iż właściwym tokiem postępowania będzie - jako najefektywniejsze - dokonanie sprzedaży poszczególnych składników mienia Spółki służących do produkcji osobno, poprzez poszukiwanie najlepszych ofert od potencjalnych nabywców. Dotyczy to także tych maszyn i urządzeń, których nabyciem zainteresowana jest spółka Haft S.A. Zarząd Wistil S.A. wychodzi z założenia, że z wielu względów nie będzie stosowana preferencja cenowa wobec spółki Haft S.A., a jedynie można tej spółce przyznać pierwszeństwo w nabyciu wskazanych przez nią składników mienia, o ile Haft S.A. zaoferuje cenę nabycia odpowiadającą najwyższej cenie, realnie oferowanej przez inne podmioty (podmioty zewnętrzne). Rozwiązanie to jest konieczne, gdyż w związku z odejściem od działalności produkcyjnej Spółka Wistil S.A. musi osiągnąć maksymalne korzyści, jakie są do uzyskania obecnie na rynku. Dokonana już analiza możliwości zbycia maszyn i urządzeń produkcyjnych Spółki pokazuje, że można dokonać ich zbycia po cenach, które przyniosą Spółce zysk, pozwolą ustabilizować płynność i pokryć zobowiązania.

Przy takiej strukturze działań konieczne stanie się zbycie - zbędnej z punktu widzenia potrzeb Spółki Wistil S.A. - nieruchomości fabrycznej, położonej w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13. Sprzedaż ta dokonywana byłaby niezależnie od sprzedaży innych składników mienia spółki. Daje to szanse na skuteczną i korzystną transakcję, ponieważ otworzy przed nabywcą możliwości wykorzystania jej w dowolny sposób, uwarunkowany stanem technicznym i funkcjonalnym tego obiektu.

W tym stanie rzeczy, w celu zapewnienia transparentności strategii zarządzania dla inwestorów, w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz treści Statutu Spółki następstwem decyzji o uruchomieniu nieodwracalnego procesu zaprzestania produkcji, konieczne będzie powzięcie przez Walne Zgromadzenie dwóch uchwał. Po pierwsze uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki, poprzez przypieczętowanie odejścia od działalności produkcyjnej (usunięcie ze statutu tych elementów przedmiotu działalności Spółki, które obejmują działalność wytwórczą). Nie wydaje się bowiem, aby zasadne były próby powracania przez Spółkę do działalności produkcyjnej, poprzez uruchamianie od podstaw procesów produkcyjnych. Ten rodzaj działalność należy pozostawić tylko spółkom zależnym oraz realizować sprzedaż produkcji obcej, z wykorzystaniem dotychczasowym relacji z odbiorcami. Po drugie - podjęcie uchwały o zgodzie na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na których prowadzona jest dotychczasowa działalność produkcyjna.

W związku z powyższym Zarząd zamierza zwołać Walne Zgromadzenie, i uzyskał w tej sprawie w dniu 12 października br. pozytywną opinię Rady Nadzorczej.

Należy zauważyć, że decyzje Zarządu i Rady Nadzorczej Wistil S.A. z dnia 12 października 2010 r. zmierzające do zaprzestania produkcji pozostawiają w przedmiocie zainteresowania Spółki działalność handlową pod marką Wistil. Decyzje o sprzedaży wielu składników jej majątku umożliwią uregulowanie zobowiązań względem wierzycieli w najkrótszym możliwym terminie.
Mieczysław Kędzierski - Wiceprezes Zarządu
Barbara Olszewska - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | Raport bieżący | Wistil SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »