Reklama

PLASTBOX (PLX): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 lutego 2011 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 1/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się Przemysława Klapińskiego.

Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym:

5.917.437 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 2/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.

10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.

13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym:

5.877.437 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

40.000 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 3/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 28.02.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym:

5.917.437 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 4/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Akcjonariusze tworzący Grupę I w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej Pawła Wilgusa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z 1.250.000 akcji stanowiących 14,19% kapitału zakładowego oddano 1.250.000 ważnych głosów w tym:

1.250.000 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 5/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Akcjonariusze tworzący Grupę II w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej Antoniego Taraszkiewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z 1.275.670 akcji stanowiących 14,48% kapitału zakładowego oddano 1.275.670 ważnych głosów w tym:

1.275.670 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 6/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Borgosza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z 3.548.757 akcji stanowiących 40,27% kapitału zakładowego oddano 3.548.757 ważnych głosów w tym:

3.547.357 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

1.400 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 7/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Cezarego Gregorczuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z 3.566.757 akcji stanowiących 40,48% kapitału zakładowego oddano 3.566.757 ważnych głosów w tym:

3.565.357 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

1.400 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 8/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA.

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Klapińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z 3.566.757 akcji stanowiących 40,48% kapitału zakładowego oddano 3.566.757 ważnych głosów w tym:

3.547.357 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

19.400 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 9/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Przemysława Borgosza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:

4.640.357 głosów "za"

1.277.080 głosów "przeciw"

175.000 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 10/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: odwołania Członka Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się Dariusza Wilczyńskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:

3.743.127 głosów "za"

1.275.680 głosów "przeciw"

1.073.630 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 11/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Członka Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się Dariusza Ciecierskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:

6.076.036 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

16.400 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Członka Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się Iwonę Zdrojewską do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:

3.934.128 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

2.158.309 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 13/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się Dariusza Ciecierskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 6.052.427 akcji stanowiących 68,68% kapitału zakładowego oddano 6.052.437 ważnych głosów w tym:

6.051.037 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

1.400 głosów "wstrzymujących się".
Dariusz Ciecierski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Raport bieżący | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »