Reklama

KERDOS (KRS): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kerdos Group S.A. w dniu 18 listopada 2015 roku. - raport 141

Raport bieżący nr 141/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kerdos Group S.A. w dniu 18 listopada 2015 roku.

Uchwała nr 1/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) uchwala, co następuje:

Reklama

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Białkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 1/2015 brało udział 5.937.758 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.758 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 5.375.005 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 562.753 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 2/2015 brało udział 5.937.758 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.758 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 5.375.005 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 562.753 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Marek Tatar,

2. Romuald Kalyciok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3/2015 brało udział 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 5.374.905 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 562.753 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,

4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki,

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki,

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania audytora do spraw szczególnych w celu weryfikacji zasadności transakcji zakupu udziałów Spółki Meng Drogerie+ S.A., spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, zbadania czy nie doszło do działania Zarządu na szkodę Spółki,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4/2015 brało udział 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 5.374.905 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 562.753 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Kerdos Group

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Sienkiewicza.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 5/2015 brało udział 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) akcji stanowiące 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 5.274.905 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) głosów "za”, stanowiących 9,00% (dziewięć procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 662.753 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 1,13% (jeden i trzynaście setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Kerdos Group

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Pietkę.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 6/2015 brało udział 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 5.374.905 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 562.753 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Kerdos Group

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Millera.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 7/2015 brało udział 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 5.374.905 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 562.753 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Kerdos Group

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Iwaszkiewicza.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 8/2015 brało udział 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 5.374.905 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 562.753 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Kerdos Group

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Monikę Jaczewską.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9/2015 brało udział 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.658 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 5.374.905 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 562.753 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Białkę na okres do upływu wspólnej kadencji Rady. -

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10/2015 brało udział 5.937.759 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.759 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 5.375.005 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 562.754 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Filipa Dopierałę na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11/2015 brało udział 5.938.259 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.938.259 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 5.375.005 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 563.254 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Antonik na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12/2015 brało udział 5.938.259 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.938.259 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 5.375.005 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 563.254 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Beatę Korona na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13/2015 brało udział 5.937.759 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.759 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 5.375.005 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 562.754 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Sienkiewicza na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14/2015 brało udział 5.938.259 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.938.259 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 5.375.005 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 563.254 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Kerdos Group” S.A. postanawia pominąć w głosowaniu uchwałę o powołaniu audytora do spraw szczególnych w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia badania, związanym z obecną sytuacją w Spółce.

W ocenie Walnego Zgromadzenia nowo wybrany Zarząd powinien niezwłocznie przystąpić do rozpoznania sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki przy użyciu dostępnych środków.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15/2015 brało udział 5.937.759 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.759 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 5.275.005 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć) głosów "za”, stanowiących 9,00% (dziewięć procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 662.754 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 1,13% (jeden i trzynaście setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 16/2015 brało udział 5.937.759 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 10,13% (dziesięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.937.759 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 5.375.006 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześć) głosów "za”, stanowiących 9,17% (dziewięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów "przeciw” i 562.753 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) głosach "wstrzymujących się”, stanowiących 0,96% (dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-18Mariusz KucińskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »