Reklama

POLNA (PLA): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.01.2013 r. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 1/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 r.

§1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 698 795 akcji, reprezentujących 33,07 % kapitału zakładowego Spółki,

z których oddano 698 795 ważnych głosów, w tym:

- 698 795 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych w dniu 14.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 698 795 akcji, reprezentujących 33,07 % kapitału zakładowego Spółki,

z których oddano 698 795 ważnych głosów, w tym:

- 698 795 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. ( "Spółka" ), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 9b statutu spółki, mając na uwadze, iż:

(i) w okresie od 20.03.2012 do 31.12.2012 roku Spółka, w ramach realizacji uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13.03.2012 roku, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonych

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( "Rynek Regulowany" ) w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki 8 771 ( słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden ) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,80 zł ( słownie: trzy złote i osiemdziesiąt groszy ) każda, za łączną cenę 33.329,80 zł ( słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy ), stanowiących 0,4151( słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych ) procenta kapitału zakładowego,

(ii) w dniu 9.07.2012 roku Spółka, w ramach realizacji uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.05.2012 r., nabyła za pośrednictwem domu maklerskiego, w ramach wezwania ogłoszonego przez Spółkę na podstawie art. 72 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki 688 484 ( słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery ) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,80 zł ( słownie: trzy złote i osiemdziesiąt groszy ) każda, za łączną cenę 2.161.239,20 zł ( słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia groszy ), stanowiących 32,5848 ( słownie: trzydzieści dwa i pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem dziesięciotysięcznych ) procenta kapitału zakładowego,

(iii) łącznie spółka nabyła 697 255 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,80 zł ( słownie: trzy złote i osiemdziesiąt groszy ) każda, za łączną cenę 2.649.569,00 zł ( słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych ), stanowiących 32,9999 ( słownie: trzydzieści dwa i dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć dziesięciotysięcznych ) procenta kapitału zakładowego, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN: PLPOLNA 00015 ( "Akcje" ).

Wobec powyższego, Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1. Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 697 255 ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć ) Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,80 zł ( słownie: trzy złote i osiemdziesiąt groszy ) każda, stanowiących 32,9999 ( słownie: trzydzieści dwa i dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć dziesięciotysięcznych ) procenta kapitału zakładowego, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLPOLNA 00015.

§ 2. Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w okresie od 20.03.2012 roku do 31.12.2012 roku za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym oraz w dniu 09.07.2012 roku w ramach wezwania ogłoszonego przez Spółkę na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Za każdą z nabytych Akcji Spółka zapłaciła odpowiednio: za 8 771 (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden ) akcji Spółki średnią cenę 11,52 zł ( słownie: jedenaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze ) oraz za 688 484 ( słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery ) akcje Spółki średnią cenę wynoszącą 14,00 zł ( słownie: czternaście złotych ), nabywając łącznie 697 255 ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć ) akcji Spółki, a łącznie za wszystkie nabyte Akcje poniosła koszty w wysokości 9.810.417,68 zł ( słownie: dziewięć milionów osiemset dziesięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy ), w tym wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym akcje w celu umorzenia wynagrodzenie w wysokości 9.738.710,48 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych i czterdzieści osiem groszy ).

§ 3. Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie

z postanowieniami uchwały nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "POLNA" S.A. z dnia 13.03.2012 roku oraz uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 roku. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 9.810.417,68 zł ( słownie: dziewięć milionów osiemset dziesięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy ).

§ 4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 4/2013 z dnia 10.01.2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd obniżenia kapitału zakładowego.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 698 795 akcji, reprezentujących 33,07 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 698 795 ważnych głosów, w tym:

- 698 795 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. ( "Spółka" ), działając na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2, art. 430 § 5, art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 28.4 statutu spółki uchwala co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3/2013 z dnia 10.01.2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 8.029.004,80 zł ( słownie: osiem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy cztery złote i osiemdziesiąt groszy ) do kwoty 5.379.435,80 zł ( słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy ) tj. o kwotę 2.649.569,00 zł ( słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych ), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 697 255 ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć ) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,80 zł ( słownie: trzy złote i osiemdziesiąt groszy ) każda ( "Akcje" ), tj. o łącznej wartości nominalnej 2.649.569,00 zł ( słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych ).

§ 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Walne Zgromadzenia Spółki uchwał: nr 6/2012 z dnia 13.03.2012 roku podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz nr 24/2012 z dnia 21.05.2012 roku podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A., tj. umorzenie Akcji.

§ 4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że artykuł 9.1statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

"9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.029.004,80 zł ( osiem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy cztery złote osiemdziesiąt groszy ) i dzieli się na 2 112 896 ( dwa miliony sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć ) akcji na okaziciela serii A, B, C, D i E każda o wartości nominalnej 3,80 zł ( trzy złote i osiemdziesiąt groszy )."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.379.435,80 zł ( słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy ), dzieli się na 1 415 641 ( jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden ) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł ( trzy złote i osiemdziesiąt groszy ) każda, w tym akcje serii A w ilości 564 010 ( pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć ) o numerach od 000001 do 564010, akcje serii B w ilości 168 412 ( sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście ) o numerach od 000001 do 168412, akcje serii C w ilości 81 000 ( osiemdziesiąt jeden tysięcy ) o numerach od 00001 do 81000, akcje serii D w ilości 19 000 ( dziewiętnaście tysięcy ) o numerach od 00001 do 19000, akcje serii E w ilości 583 219 ( pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście ) o numerach od 000001 do 583219."

§ 6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego teksu zmienionego statutu Spółki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 698 795 akcji, reprezentujących 33,07 % kapitału zakładowego Spółki,

z których oddano 698 795 ważnych głosów, w tym:

- 698 795 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 r.

§ 1. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że artykuł 9a, w dotychczasowym brzmieniu:

"9a.1. W terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.140.000 zł ( jeden milion sto czterdzieści tysięcy ), ( kapitał docelowy ).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji z zastrzeżeniem, iż począwszy od roku obrotowego 2008 Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia jednego podwyższenia kapitału przypadającego na dany rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż: 380.000 zł ( trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych ) w 2008 roku, 380.000 zł ( trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych ) w 2009 roku, 380.000 zł ( trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych ) w 2010 roku.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i zaoferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego do pracowników Spółki, po uprzedniej akceptacji przez Radę Nadzorczą "Regulaminu przydziału uprawnionym pracownikom spółki akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego".

skreśla się w całości.

§ 2.1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyżej.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 698 795 akcji, reprezentujących 33,07 % kapitału zakładowego Spółki,

z których oddano 698 795 ważnych głosów, w tym:

- 698 795 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 r.

§ 1. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że artykuł 36, w dotychczasowym brzmieniu:

36. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "Gazeta Wyborcza" za wyjątkiem tych ogłoszeń, które z mocy prawa zamieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

36. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 2.1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyżej.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 698 795 akcji, reprezentujących 33,07 % kapitału zakładowego Spółki,

z których oddano 698 795 ważnych głosów, w tym:

- 698 795 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 r.

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana Adama Jana Świetlickiego vel Węgorek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 698 795 akcji, reprezentujących 33,07 % kapitału zakładowego Spółki,

z których oddano 698 795 ważnych głosów, w tym:

- 698 795 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.
Andrzej Piszcz - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »