LARK (LRK): Uchwały podjęte na NWZA - raport 32

Zarząd spółki PPWK S.A., podaje treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 18.08.2000 r.

Uchwały o numerach 1-2 miały charakter porządkowy.

UCHWAŁA Nr 3/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

im. Eugeniusza Romera

Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)

z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPWK S.A. za rok 1999 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999 rok wraz z opinią biegłych rewidentów.

Reklama

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPWK S.A. za rok 1999.

2. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PPWK SA za rok obrotowy 1999.

W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1) skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej PPWK SA sporządzony na dzień 31.12.1999 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 29 387 807,49 zł ;

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r, wykazujący stratę netto w wysokości 8 637 570,11 zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu Środków pieniężnych netto za rok obrotowy w kwocie 1 245 293,42 zł

4) informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.,

5) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 1999.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PPWK S.A. zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 4/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

im. Eugeniusza Romera

Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)

z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

W sprawie: podwyższenia wartości nominalnej akcji, obejmującego podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki.

W związku z umorzeniem w dniu 16 czerwca 2000 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. bez obniżania kapitału akcyjnego 45.000 akcji PPWK S.A. postanawia się:

1. podwyższyć wartość nominalną każdej akcji z kwoty 1,02,- zł (jeden złoty i dwa grosze) do kwoty 1,04,- zł (jeden złoty i cztery grosze), podwyższając kapitał akcyjny o kwotę 5705,86,- zł (pięć tysięcy siedemset pięć złotych i osiemdziesiąt sześć złotych), to jest z kwoty 2677798,86,- złotych (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) do kwoty 2683504,72,- złotych (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze).

2. Podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji obejmujące podwyższenie kapitału akcyjnego zostaje pokryte w następujący sposób:

a/ kwota 45900,- złotych (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset) została pokryta w związku z umorzeniem 45000 akcji (czterdziestu pięciu tysięcy) o wartości nominalnej 1,02,- zł (jeden złoty i dwa grosze);

b/ kwota 5705,86,- zł (pięć tysięcy siedemset pięć złotych i osiemdziesiąt sześć złotych) zostaje pokryta z części zysku netto Spółki za 1997 rok, na podstawie uchwały Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 1998 roku, zmienionej uchwałą Nr 7/2000 z dnia 16 czerwca 2000 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki polegającej na wprowadzeniu możliwości podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez przeniesienie do kapitału akcyjnego zysku lub pochodzących z zysku środków zgromadzonych w ramach kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych.

UCHWAŁA Nr 5/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

im. Eugeniusza Romera

Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)

z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

W sprawie zmian Statutu Spółki

1. Uchyla się dotychczasowy ust.1 §8 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.677.798,86 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 2.625.293 (dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii A, B i C o wartości nominalnej 1,02 zł (jeden złoty dwa grosze) każda.

Uchwala się ust.1 §8 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:

"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.683.504,72 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 2.580.293 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii A, B i C o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda.

2. Wykreśla się ust.2 §9 Statutu Spółki w brzmieniu:

Przywileje akcji założycielskich, o których mowa w ust.1, wygasają z chwilą przejścia prawa własności z założyciela na inną osobę, nie będącą założycielem lub zamiany takiej akcji na akcje na okaziciela.

3. Uchyla się dotychczasowy ust.3 §9 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Akcje nabyte w drodze dziedziczenia zachowują uprzywilejowanie określone w ust.1 pkt.2"

Uchwala się ust.3 §9 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:

"Akcje nabyte w drodze dziedziczenia zachowują uprzywilejowanie określone w ust.1 pkt.1 i 2"

4. Wykreśla się ust.5 §9 Statutu Spółki w brzmieniu:

Maksymalna ilość akcji założycielskich przypadających na jednego akcjonariusza nie może być większa niż 75. 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy ).

5. Zmienia się numerację §9 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 3 otrzymuje numer 2, że dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje numer 3, dotychczasowy ustęp 6 otrzymuje numer 4, dotychczasowy ustęp 7 otrzymuje numer 5, dotychczasowy ustęp 8 otrzymuje numer 6.

6. Uchyla się dotychczasowy §10 Statutu Spółki w brzmieniu:

Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych i na okaziciela wydawanych na wkłady pieniężne i nie pieniężne.

Uchwala się §10 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:

"Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych i na okaziciela wydawanych za wkłady pieniężne i nie pieniężne oraz w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.

Kapitał akcyjny może być również podwyższony poprzez przeniesienie do kapitału akcyjnego zysku lub pochodzących z zysku środków zgromadzonych w ramach kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych."

7. Uchyla się dotychczasowy §15 ust.2 Statutu Spółki w brzmieniu:

Z zysku do podziału Spółka może dokonać odpisów na kapitał zapasowy i fundusze, na umorzenie akcji oraz na dywidendy dla akcjonariuszy.

Uchwala się §15 ust.2 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:

Z zysku do podziału Spółka może dokonać odpisów na kapitał zapasowy i fundusze, na umorzenie akcji, na podwyższenie kapitału akcyjnego oraz na dywidendy dla akcjonariuszy. Spółka może przenosić środki z kapitału zapasowego i innych funduszy na kapitał akcyjny.

UCHWAŁA Nr 6/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

im. Eugeniusza Romera

Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)

z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

W sprawie: zmiany uchwały Nr 3 ZWZA PPWK S.A. z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie podziału zysku, zmienionej następnie uchwałą Nr 7/2000 z dnia 16 czerwca 2000 roku w sprawie umorzenia 45000 akcji zwykłych na okaziciela.

1. Zmienia się Uchwałę Nr 3 ZWZA PPWK S.A. z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie podziału zysku, w ten sposób że w pkt.5 §1 Uchwały Nr 3 dodaje się po słowie "złotych" następującą treść "oraz na podwyższenie kapitału akcyjnego poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji".

2. Zmienia się Uchwałę Nr 7/2000 ZWZA PPWK S.A. z dnia 16 czerwca 2000, zmieniającą uchwałę Nr 3 ZWZA PPWK S.A. z 28 kwietnia 1998 roku , w ten sposób, że w pkt.2 po słowach "podatku dochodowego" dodaje się następującą treść "oraz kwotę 1200,- złotych, na opłacenie podatku dochodowego w związku z podwyższeniem kapitału".

UCHWAŁA Nr 7/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

im. Eugeniusza Romera

Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)

z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

W sprawie: zmiany liczebności Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. niniejszym ustala ilość członków Rady Nadzorczej PPWK S.A. na 5 osób.

UCHWAŁA Nr 8/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

im. Eugeniusza Romera

Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)

z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. niniejszym odwołuje Pana Grzegorza Latałę ze składu Rady Nadzorczej:

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: uchwały | uchwala | Warszawa | przedsiębiorstwa | złoty | Wrocław

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »