Reklama

EFH (EFH): Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 19 maja 2014 roku

Raport bieżący nr 21/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 19 maja 2014 roku w 

Reklama

siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 22 kwietnia 2014 roku (raport bieżący 11/2014). Na NWZA podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Karoliny Zając.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1/2014 wzięło udział 2.592.121 akcji, co stanowi 17,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.602.121 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.602.121 ważnych głosów,

- przeciw uchwale głosów nie oddano,

- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą numer 2/2014 wzięło udział 2.592.121 akcji, co stanowi 17,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.602.121 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.602.121 ważnych głosów,

- przeciw uchwale głosów nie oddano,

- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 3/2014 wzięło udział 2.592.121 akcji, co stanowi 17,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.602.121 głosów,

- - za przyjęciem uchwały oddano 2.602.121 ważnych głosów,

- przeciw uchwale głosów nie oddano,

- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 6 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- zmienia się § 8 ust. 9 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

"§8 ust. 9

1) W terminie do dnia 15 maja 2017 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 109.950.000,00 (sto dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy).

2) W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonywania kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.

3) Zarząd może wydać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne.

4) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.

5) Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 2.

1. Wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie pozyskanie kapitału dla Spółki. Zarząd Spółki, w związku z obecną sytuacją Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, powinien mieć możliwość elastycznego reagowania na ewentualną konieczność dokapitalizowania Spółki. W związku z powyższym przekazanie Zarządowi uprawnienia do emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru jest zasadne.

2. W celu umożliwienia Zarządowi korzystania w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne, w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak również kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji.

3. Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznym chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnym działaniem Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz cenę emisyjną akcji.

§ 3.

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

"OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZNIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI

W ocenie Zarządu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce szybkie pozyskanie środków i dokapitalizowanie Spółki stosownie do zapotrzebowania.

Ze względu na uzależnienie ceny od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji w celu pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji.

Całość procesu emisji akcji będzie prowadzona pod kontrolą Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Zarządu podjęcie przedmiotowych działań leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana z Radą Nadzorczą, przy czym nie będzie ona niższa niż wartość nominalna oferowanych akcji.”

W głosowaniu nad uchwałą 4/2014 wzięło udział 2.592.121 akcji, co stanowi 17,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.602.121 głosów,

- - za przyjęciem uchwały oddano 2.602.121 ważnych głosów,

- przeciw uchwale głosów nie oddano,

- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-19 Sławomir Karaszewski Prrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 19+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »