Reklama

COLIAN (COL): Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2011 r. - raport 102

Raport bieżący nr 102/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd JUTRZENKI HOLDING S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. z siedzibą w Opatówku wybiera Pana Sławomira Skoczka. na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Reklama

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Marcina Czerniaka i Krzysztofa Kołpaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21czerwca 2011 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A. za rok obrotowy 2010.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding za rok obrotowy 2010.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2010.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki

z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2010.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową. W skład sprawozdania wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 roku, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 roku oraz informacja dodatkowa wraz z notami objaśniającymi.

§2

Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykają się w kwocie 738 545 471,30 zł, rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w kwocie 4 943 883,89 zł; zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 399 613,51 zł, zaś rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 442 689,56 zł.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 roku.

§2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 4 oraz sprawozdanie

Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A. za rok obrotowy 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. w skład którego wchodzą :

1. skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31.12.2010 r. zamykający się po stronie pasywów i aktywów sumą 792 229 475,07 zł.

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 01.01.2010 do 31.12.2010, który wykazuje zysk netto w wysokości 31 238 098,17 zł.

3. skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 15 124 434,65 zł.

4. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010.

5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 32 460 571,91 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A.za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding w 2010 roku.

§2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 6 oraz sprawozdanie Zarządu

z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

§1

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku zawierające ocenę:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

- wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010

- sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A. za rok obrotowy 2010

-sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A. za rok obrotowy 2010

oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A. za rok obrotowy 2010 przez Radę Nadzorczą

oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Jutrzenka Holding S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.709.751 akcji tj. 70,24% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.709.751 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Akcjonariusz Jan Kolański nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym udzielania mu absolutorium.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jutrzenka Holding S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sylwestrowi Maćkowiakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2010 r. w kwocie 4.943.883,89 zł w ten sposób że przeznacza się go w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany statutu spółki

§1.

Zmienia się §1 statutu spółki, który otrzymuje brzmienie:

"Firma spółki brzmi "Colian" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu "Colian" S.A.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 1 niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 100.490.526 głosów, przeciw 283.425 głosów przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Załączniki:

Plik;Opis

GK SF MSSF 31 12 2010x.pdf;Załącznik do uchwały podjętej na WZA w dniu 21.06.2011

SF MSSF 31 12 2010 JH S Ax.pdf;Załącznik do uchwały podjętej na WZA w dniu 21.06.2011

Sprawozdanie Zarzadu Jutrzenka Holding S A z dzialalnosci Grupy Kapitalowej za 2010.pdf;Załącznik do uchwały podjętej na WZA w dniu 21.06.2011

Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Jutrzenka Holding S A 2010x.pdf;Załącznik do uchwały podjętej na WZA w dniu 21.06.2011


Marcin Szuława - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »