Reklama

COLIAN (COL): Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2014 r. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu z dnia 24.04.2014 r.

Reklama

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Sławomira Skoczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Colian Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana:

Marcina Czerniaka

Krzysztofa Kołpaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzą:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

• sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 663 265 193,11 zł;

• rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 391 437,95 zł. i zysk netto w kwocie 48 301 642,04 zł;

• sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 48 301 642,04 zł;

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 43 941 291,51 zł;

• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 873 965,36 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 roku.

§2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 5 oraz sprawozdanie

Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do

niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzą:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

• sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 1 129 526 831,21 zł;

• rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 807 766 893,18 zł. i zysk netto w kwocie 27 433 552,33 zł;

• sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 27 549 603,33 zł;

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23 164 676,91 zł;

• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 037 629,62 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. w 2013 roku.

§2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 7 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013:

− Sprawozdanie Rady Nadzorczej COLIAN S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2013;

− Sprawozdanie Rady Nadzorczej COLIAN S.A. z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013;

− Zwięzła ocena sytuacji Spółki COLIAN S.A. i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą;

− ocena systemu kontroli wewnętrznej Spółki Colian S.A. oraz Grupy Kapitałowej;

− ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Colian S.A. oraz Grupy Kapitałowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.819.155 akcji, tj. 59,86% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 85.819.155 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za roku obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Dziekońskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku.

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2013 r. w kwocie 48 301 642,04 zł w ten sposób, że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 roku sprawie zmiany statutu spółki

§1

Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia §1 statutu spółki, który otrzymuje brzmienie: "Firma spółki brzmi "Colian Holding” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu "Colian Holding” S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie dniem rejestracji w KRS.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki.

§1

Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenie tekstu jednolitego statutu.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.979.550 akcji, tj. 59,97% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano 86.022.350 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-24Marcin SzuławaCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »