Reklama

NOVAVISGR (NVG): Uchwały podjęte na WZ Funduszu w dniu 18 sierpnia 2010 r.

Raport bieżący nr 74/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rubicon Partners NFI SA (Fundusz) niniejszym podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 18.08.2010 r., zwołanym na godzinę 11.00

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA"

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 18 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Pan Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 24.511.364 głosów z 24.511.364 akcji, stanowiących 30,71% kapitału zakładowego.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportów bieżących nr 67/2010 i nr 68/2010.

Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. dnia 2 sierpnia 2010 roku. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji;

7) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 18 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji;

7) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 24.511.364 - akcje te stanowią 30,71 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 24.511.364, w tym

24.511.364 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 18 sierpnia 2010 roku

w sprawie emisji obligacji

§ 1.

Działając zgodnie z postanowieniami art. 30 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach ("Ustawa"), wyemitować do 30.000 obligacji, według następujących zasad:

1. Spółka wyemituje obligacje ("Obligacje") w liczbie nie większej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych.

2. Wszystkie Obligacje będą emitowane w ramach jednej serii "A".

3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

5. Obligacje będą oprocentowane.

6. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje jak również nie będą obligacjami z prawem pierwszeństwa.

7. Obligacje zostaną wyemitowane w drodze zaproszenia indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99, do złożenia przez nich ofert na nabycie Obligacji.

8. Emisja dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania co najmniej 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji (próg emisji).

9. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze odrębnej uchwały wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji. W szczególności Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do:

a) określenia warunków emisji Obligacji,

b) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji,

c) ustalenia zasad oprocentowania Obligacji, terminu ich wykupu oraz terminów i zasad płatności oprocentowania,

d) ustalenia pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym sposobu, terminów i warunków składania ofert na nabycie Obligacji,

e) ustalenia zasad zawierania umów oraz dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Obligacji.

10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku CATALYST oraz do zawarcia umowy o rejestrację wyemitowanych Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 24.511.364 - akcje te stanowią 30,71 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 24.511.364, w tym

24.511.364 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosy "wstrzymujące się".
Grzegorz Golec - Czlonek Zarządu
Hubert Bojdo - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »