Reklama

COMP (CMP): Uchwały podjęte na WZA Spółki COMP S.A.

Raport bieżący nr 25/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2013r odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 24 maja 2013 roku (raport bieżący 18/2013). Na WZA podjęto następujące uchwały:

Reklama

Uchwała Nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta 2.972.824 głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za”.

Uchwała Nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za”.

Uchwała Nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna

za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.971 tys. zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące stratę netto w wysokości 7.996 tys. zł oraz ujemy całkowity dochód ogółem w kwocie 8.123 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.364 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. o kwotę 7.396 tys. zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za”.

Uchwała Nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za”.

Uchwała Nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 607.076 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 10.936 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w wysokości 11.103 tys. zł;

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.953 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 11.192 tys. zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za”.

Uchwała Nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz

wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2012, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za”.

Uchwała Nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 7.996.811,49 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset jedenaście złotych i 49/100), zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć go z zysków wypracowanych w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za”.

Uchwała Nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.155.013 (ważne głosy oddano z 2.155.013 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 36,41 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.155.013,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.879.324 (ważne głosy oddano z 2.879.324 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 48,65 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.879.324,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.970.824 (ważne głosy oddano z 2.970.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,20 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.970.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.971.044 (ważne głosy oddano z 2.971.044 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,20 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.971.044,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Bogusławowi Łatce z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.954.824 (ważne głosy oddano z 2.954.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 49,93% kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.954.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 21/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Wierzbickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Bielińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2013 oddano:

- ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za” uchwałą – 2.972.824,

- głosów "Przeciw” uchwale – 0,

- głosów "Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 23/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu COMP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci samobilansującego się oddziału spółki działającej pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) tj. COMP Spółka Akcyjna Odział w Warszawie – Centrum Bezpieczeństwa (dalej "Oddział”), zajmującego się wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem, w tym instalacją szyfratorów, urządzeń elektronicznego daktyloskopowania i innych urządzeń o podobnym charakterze.

§ 2.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wchodzić będą składniki majątkowe i niemajątkowe powiązane funkcjonalnie z działalnością Oddziału w szczególności:

1) umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze zawierane z osobami fizycznymi wykonującymi odpowiednio pracę, zlecenia lub dzieła na rzecz Oddziału;

2) wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów oraz realizowanych przez Oddział projektów handlowych w zakresie świadczonych przez Oddział usług, a także prawa do wartości niematerialnych i prawnych związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Oddziału;

3) własność wszelkich ruchomości związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z Oddziałem, w tym sprzęt biurowy i urządzenia teleinformatyczne;

4) wierzytelności pieniężne (należności i roszczenia) funkcjonalnie i organizacyjnie związane z Oddziałem, w tym w szczególności dotyczące świadczenia usług, jako podmiot świadczący polegających na wdrażaniu systemów bezpieczeństwa;

5) wszelkie księgi (w tym rachunkowe) i inne dokumenty i dane dotyczące Oddziału i stanowiące jego część, z wyłączeniem tych, których zachowanie przez Spółkę wymagane jest obowiązującymi przepisami prawa;

6) zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z prowadzeniem przez Spółkę działalności w ramach Oddziału po uprzednim uzyskaniu zgód wierzycieli Spółki na dokonanie cesji takich zobowiązań na rzecz Enigma Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 3.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, za kwotę nie mniejszą niż 25.415.000,00 (dwadzieścia pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31 marca 2014 r. Wniesienie Oddziału aportem do spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie po tym terminie wymaga odrębnej zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

2) określenia szczegółowego katalogu składników przedsiębiorstwa Spółki, które zostaną wniesione do spółki ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa;

3) ustalenia ilości udziałów, które obejmie Spółka w spółce ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | comp

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »