PLASTBOX (PLX): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - raport 38

Raport bieżący nr 38/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2010 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Reklama

Uchwała nr 1/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2010 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2009r., sprawozdania z działalności Rady i oceny sprawozdania finansowego za rok 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009,

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2009r.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku

12. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

15. Zamknięcie obrad

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. w tym:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2009 r.- 31.12.2009 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97.002.162,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 4.373.423,19 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote dziewiętnaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2009 r. o kwotę 4.373.423,19 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote dziewiętnaście groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2009 o kwotę 449.773,11 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2009 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2009 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2009 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. w tym:

- skonsolidowany bilans,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2009 r.- 31.12.2009 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.576.070,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) - w zaokrągleniu 93.576 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.762.619,46 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewiętnaście złotych czterdzieści sześć groszy) - w zaokrągleniu 5.762 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 5.010.548,28 zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) - po zaokrągleniu 5.010 tys. zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 196.095,50 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy)- w zaokrągleniu 196 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2009 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2009r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Uzyskany w Spółce za rok 2009 zysk netto w kwocie 4.373.423,19 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote dziewiętnaście groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: przesunięcia środków z kapitału rezerwowego Spółki na kapitał zapasowy Spółki.

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przesunięcie całości środków zaksięgowanych na kapitale rezerwowym Spółki w kwocie 650.992,77 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) pochodzących z podziału zysku za rok 2004 na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2009 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 481.114 akcji stanowiących 5,46% kapitału zakładowego oddano 481.114 ważnych głosów w tym:

481.114 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2009 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2009 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 27.04.2009 r. oraz od 07.09.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 18/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kosińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 27.04.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Stochniałek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.04.2009 r. do 08.06.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 20/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.04.2009 r. do 07.09.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 21/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławie Michalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 29.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.307.234 akcji stanowiących 14,83% kapitału zakładowego oddano 1.307.244 ważnych głosów w tym:

1.307.244 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".
Jarosław Koźlik - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »