Reklama

PLASTBOX (PLX): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - raport 25

Raport bieżący nr 25/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2011 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 1/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 czerwca 2011 r. wybiera się Pana Marcina Wąsiela.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.192.559 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

53.900 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 2/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 9.06.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.246.459 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 3/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. w tym:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2010 r.- 31.12.2010 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.374.480,27 zł (słownie: sto osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 226.423,84 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2010 r. o kwotę 22.396.293,84 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2010 o kwotę 435.999,30 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.246.459 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 4/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.246.459 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.246.459 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. w tym:

- skonsolidowany bilans,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2010 r.- 31.12.2010 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.061.427,32 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych trzydzieści dwa grosze), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.864.112,09 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwanaście złotych dziewięć groszy), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 23.596.652,72 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 119,72 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.246.459 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 7/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.246.459 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 8/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2010r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2010r., przeznaczenia części kwoty kapitału zapasowego na dywidendę oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zysk netto Spółki za rok 2010 wynoszący, według zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, kwotę 226.423,84 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznacza się w całości do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§ 2

Przeznacza się kwotę 1.536.032,16 zł (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści dwa złote szesnaście groszy) z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2009 na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2010.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1) łączna kwota dywidendy wynosi 1.762.456,00 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) i obejmuje zysk za rok obrotowy 2010 powiększony o kwotę 1.536.032,16 zł (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści dwa złote szesnaście groszy) stanowiącą część kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki za rok obrotowy 2009, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.

2) Dywidenda wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

3) Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 4 lipca 2011 r.(dzień dywidendy)

4) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2011 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

1.370.779 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

875.680 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 9/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.370.779 akcji stanowiących 15,55% kapitału zakładowego oddano 1.370.779 ważnych głosów w tym:

1.370.779 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 10/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.243.559 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

2.900 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 11/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.243.559 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

2.900 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Koźlik z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.202.909 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

43.550 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 13/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.243.559 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

2.900 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 14/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.243.559 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

2.900 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 15/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.243.559 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

2.900 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 16/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.192.559 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

53.900 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 17/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławie Michalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.243.559 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

2.900 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 18/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

2.243.559 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

2.900 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 19/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się pana Dariusza Ciecierskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

1.324.580 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

921.879 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 20/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie wyboru członka Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się pana Andrzeja Sadowskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

1.362.330 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

884.129 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NUMER 21/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się pana Grzegorza Pawlaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 2.246.449 akcji stanowiących 25,49% kapitału zakładowego oddano 2.246.459 ważnych głosów w tym:

1.365.230 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

881.229 głosów "wstrzymujących się".

W związku z oświadczeniem akcjonariusza posiadającego akcje imienne o braku kandydatów do odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz wycofaniem wniosku o odwołanie pana Przemysława Borgosza z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgromadzenie odstąpiło od głosowania uchwał w tym zakresie.
Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Emitent | Plast-Box SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »