Reklama

PLASTBOX (PLX): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - raport 33

Raport bieżący nr 33/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”.

Reklama

UCHWAŁA NR 1/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2014 r. wybiera się Panią Annę Pawlak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 24.06. 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. w tym:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2013 r.- 31.12.2013 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.020.737,40 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 3.388.029,03 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału w 2013 r. o kwotę 3.461.696,08 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiem groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2013 o kwotę 137.675,40 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2013 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego za rok 2013 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania Rady Nadzorczej z:

1) oceny sytuacji Spółki w 2013 r.,

2) działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.,

3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013,

4) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za 2013 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. w tym:

- skonsolidowany bilans,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2013 r.- 31.12.2013 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.213 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 6.769 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę 875 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 992 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za 2013 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2013 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Uwzględniając zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia by wypracowany w 2013 roku zysk netto w kwocie 3.388.029,03 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze) został przeznaczony na:

1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję,

2) kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1) Dywidenda wynosi 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję.

2) Dywidendą nie są objęte akcje własne Spółki, nabyte w ramach Programu Odkupu.

3) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, ustala się na 4 lipca 2014 r. (dzień dywidendy).

4) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2014 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

17.868.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

678.000 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pióro z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlak z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 12.885.976 akcji stanowiących 29,25% kapitału zakładowego oddano 12.885.976 ważnych głosów w tym:

12.885.976 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Sadowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 14/ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 16/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Sepioł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 17/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 80 akcji stanowiących 0,000091% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym:

80 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 18/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się pana Thomasa Hagen.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

17.868.170 głosów "za”

678.000 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 19/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się pana Adriana Moskę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 20/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się pana Zbigniewa Syzdek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 21/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych

Zważywszy, że:

1) Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia 2.120.365 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPSTBX00016,

2) Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 16/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz uchwały nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,

działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 2.120.365 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPSTBX00016, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia w wykonaniu uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. zmienionej uchwałą nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 r.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 22/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Obniżenie kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) oraz art. 455 § 1 i § 2 spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

1. W związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 44.061.400,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) do kwoty 41.941.035,00 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych) tj. o kwotę 2.120.365,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 2.120.365 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.120.365,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych).

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. zmienionej uchwałą nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 r. oraz uchwalonego przez Zarząd na podstawie ww. uchwał "Programu odkupu akcji własnych”, tj. umorzenie akcji.

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Zmiana Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 44.061.400 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

2. Akcjami Spółki są:

a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950,

b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym:

- 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000

- 50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450

c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050,

d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000,

e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000,

f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700

g) 22.030.700 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 22.030.700.

3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

otrzymuje treść:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.941.035,- zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych) i dzieli się na 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

2. Akcjami Spółki są:

a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950,

b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym:

- 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000

- 50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450

c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050,

d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000,

e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000,

f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700

g) 19.910.335 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 19.910.335.

3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 23/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:

18.546.170 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-24Grzegorz PawlakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »