Reklama

PLASTBOX (PLX): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - raport 14

Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2017 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 24 oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”.

Reklama

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 8 czerwca 2017 r. Pana Dariusza Grzegorza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku

do dnia 31.12.2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.955.886,87 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.571.339,75 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.571.339,75 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.796.646,60 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.499.308,15 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiem złotych piętnaście groszy),

f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 146.258 tys. zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.583 tys. zł (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 7.714 tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset czternaście tysięcy złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.936 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.479 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz

g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2016 w kwocie 6.571.339,75 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), w następujący sposób:

1) kwotę 6.291.155,25 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję;

2) kwotę 280.184,50 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 21 czerwca 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 3 lipca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Pawlak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 1.999.026 akcji stanowiących 4,77% kapitału zakładowego oddano 1.999.026 ważnych głosów w tym:

1.999.026 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Pióro.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Głażewskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

3.936.819 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

1.262.287 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Laskowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.155.327 akcji stanowiących 12,29% kapitału zakładowego oddano 5.155.367 ważnych głosów w tym:

3.893.080 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

1.262.287 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Burszka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

3.936.819 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

1.262.287 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Borysowi Artari – Kolumb.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

3.936.819 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

1.262.287 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Iulii Vlasenko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

3.936.819 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

1.262.287 głosów "wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-08Krzysztof PióroCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »