Reklama

BERLING (BRG): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BERLING S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 25 czerwca 2010r. w Warszawie.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

"Niniejszym, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Pawła

Reklama

Marczuka. Uchwała wchodzi w Ĺ�ycie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------

Wiceprzewodniczący rady nadzorczej stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o wyborze komisji skrutacyjnej

"Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na członków Komisji

Skrutacyjnej Annę Krotowską i Radosława Mrowińskiego. Uchwała wchodzi w Ĺ�ycie z

dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o przyjęciu porządku obrad

"Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w

dniu 21.05.2010 r. Uchwała wchodzi w Ĺ�ycie z dniem podjęcia." -----------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu jawnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2009

"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.

postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 r. Uchwała

wchodzi w Ĺ�ycie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu jawnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2009

"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 r. Uchwała wchodzi w Ĺ�ycie

z dniem podjęcia" --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu jawnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności

Grupy Berling za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling

za rok obrotowy 2009

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po

rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok

obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za 2009 r.

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu oraz skonsolidowane

sprawozdanie finansowe Grupy Berling za 2009 r. Uchwała wchodzi w Ĺ�ycie z dniem

podjęcia." -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu jawnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom zarządu spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Hannie Berling -

Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała

wchodzi w Ĺ�ycie z dniem podjęcia". ----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom zarządu spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi

Ciechańskiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia

31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w Ĺ�ycie z dniem podjęcia." -----------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

w sprawie sporządzania przez spółkę sprawozdań finansowych

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

"Niniejszym, zgodnie z art. 45 pkt 1a Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki postanawia, Ĺ�e sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi

z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy

od sprawozdania finansowego za rok 2010. Uchwała wchodzi w Ĺ�ycie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu jawnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2009

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie

8.151.000 PLN (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w całości na kapitał

zapasowy Spółki. Uchwała wchodzi w Ĺ�ycie z dniem podjęcia." ------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu jawnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2009

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po

rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. postanawia zatwierdzić

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r. zawierające: ocenę sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, wniosek

Zarządu dotyczący podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być

przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w Ĺ�ycie z

dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu jawnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela

absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Tomaszowi Berling - Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w

Ĺ�ycie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela

absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Marcinowi Marczuk - Wiceprzewodniczącemu

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała

wchodzi w Ĺ�ycie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela

absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Marcinowi Berling - członkowi Rady

Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w

Ĺ�ycie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela

absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Jerzemu Stec - członkowi Rady Nadzorczej

Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w Ĺ�ycie z

dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela

absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Grzegorzowi Pawłowskiemu - członkowi

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała

wchodzi w Ĺ�ycie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o zmianach w składzie osobowym rady nadzorczej spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 370 § 1 w związku z art. 386 § 2 k.s.h.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Jerzego Steca z funkcji członka

Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w Ĺ�ycie z dniem podjęcia." ---------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o zmianach w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

postanawia powołać Kajetana Wojnicza na członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała

wchodzi w Ĺ�ycie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany statutu polegającej na zmianie dotychczasowej treści § 40 statutu

dotyczącego publikacji ogłoszeń spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

"Niniejszym, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

postanawia zmienić dotychczasową treść § 40 Statutu "Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" na następującą "Spółka publikuje swoje ogłoszenia

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia.". Uchwała wchodzi w Ĺ�ycie z dniem podjęcia." -------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ĺ�e w głosowaniu jawnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt

pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------

- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------

zatem powyĹ�sza uchwała została powzięta.

Podstawa prawna przekazania raportu:

RMF w sprawie informacji bieĹ�ących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaĹ�ne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt. 7
Hanna Berling - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »