BERLING (BRG): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 13 czerwca 2012r. w Warszawie.

Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

"Niniejszym, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Pana Marcina Marczuka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Reklama

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było.

Do punktów 3-6 porządku obrad:

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia.

Po sprawdzeniu listy obecności i jej podpisaniu, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 12 471 523 w pełni opłacone akcje dające tyle samo głosów na ogólną liczbę 17 400 200 akcji, co stanowi 71,67 % kapitału zakładowego spółki.

Wobec powyższego, mając na względzie spełnienie wymogu określonego postanowieniem § 33 statutu, przewodniczący stwierdził, że niniejsze walne zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o przyjęciu porządku obrad

"Niniejszym zwyczajne walne zgromadzenie spółki przyjmuje porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 17.05.2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Wobec okoliczności, że oddawane przez akcjonariuszy podczas głosowań na niniejszym zgromadzeniu głosy będą obliczane przy użyciu elektronicznego systemu oraz wobec niewielkiej liczby akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, przewodniczący - w miejsce zaplanowanej w porządku obrad uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej - zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

"Wobec okoliczności, że oddawane przez akcjonariuszy podczas głosowań na niniejszym zgromadzeniu głosy będą obliczane przy użyciu elektronicznego systemu oraz wobec niewielkiej liczby akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, zwyczajne walne zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Do punktów 7-9 porządku obrad:

Przedstawione i rozpatrzone zostały:

1. sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2011;

2. jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2011;

3. sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling S.A. za rok obrotowy 2011;

4. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Berling S.A. za rok obrotowy 2011;

5. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2011.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2011

"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2011 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011

"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2011

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Berling w 2011 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2011

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2011 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkom zarządu spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela Pani Hannie Berling absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkom zarządu spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela Panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Tomasz Berling reprezentujący akcjonariusza Berling Investments Ltd z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej zgłosił wniosek o uzupełnienie i zmianę treści pochodzącego od zarządu spółki projektu uchwały o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011 w ten sposób, aby punkty a), b) i d) tej uchwały otrzymały brzmienie:

a) w części w wysokości 20 (dwadzieścia) groszy na jedną akcję - przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy; łączna wysokość dywidendy wynosi 3 480 040 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści złotych),

b) w pozostałej części w wysokości 5 442 846,61 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć i sześćdziesiąt jeden setnych złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki,

d) termin wypłaty dywidendy ustala na dzień 14 listopada 2012 roku.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia zgłoszonego wniosku.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem walne zgromadzenie zgłoszony wniosek przyjęło.

Wobec przyjęcia powyższego wniosku, przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011

"§ 1

Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2011 zysk w wysokości 8.923 tyś zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) zwyczajne walne zgromadzenie spółki:

a) w części w wysokości 20 (dwadzieścia) groszy na jedną akcję - przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy; łączna wysokość dywidendy wynosi 3 480 040 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści złotych),

b) w pozostałej części w wysokości 5 442 846,61 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć i sześćdziesiąt jeden setnych złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki,

c) dzień dywidendy ustala na dzień 29 czerwca 2012 roku,

d) termin wypłaty dywidendy ustala na dzień 14 listopada 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej

oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2011

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2011 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2011 zawierające: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi rady nadzorczej spółki

"Niniejszym, na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi rady nadzorczej spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela Panu Marcinowi Marczuk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi rady nadzorczej spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.

Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi rady nadzorczej spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela Panu: Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 25.06.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.

Uchwała nr 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi rady nadzorczej spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela Panu: Grzegorzowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 17

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 13 czerwca 2012 r.

o uzupełnieniu składu osobowego rady nadzorczej spółki

"Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać Panią Agatę Szeliską na członka rady nadzorczej spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 471 523 akcji stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 471 483 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 471 483 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Podstawa prawna przekazania raportu:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt. 7
Hanna Berling - Prezes Zarzadu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Berling | ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | Berling SA | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »