Reklama

FARMACOL (FCL): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 27 czerwca 2012 roku - raport 8

Raport bieżący nr 8/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 27 czerwca br. wraz ze wskazaniem liczby akcji, z których zostały oddane ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się":

Reklama

- w głosowaniach tajnych:

Uchwała nr 1/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Bartosza Rafała Nowaka, używającego imienia Bartosz, syna Czesława i Krystyny, podającego PESEL 75111804131, zamieszkałego w (40-145) Katowicach, przy ulicy Józefowskiej nr 114/24, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii AJC 562992.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %

Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.

Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 2/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1. Joachim Szyroki.

2. Marek Michalski.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %

Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.

Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

- w głosowaniach jawnych:

Uchwała nr 3/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %

Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.

Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 4/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 638 554 tys. zł (jeden miliard sześćset trzydzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 55 601 tys. zł (pięćdziesięciu pięciu milionów sześciuset jeden tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 608 tys. zł (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy złotych);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1.057.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %

Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.

Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 5/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 848 816 tys. zł (jeden miliard osiemset czterdzieści osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 59 839 tys. zł (pięćdziesięciu dziewięciu milionów ośmiuset trzydziestu dziewięciu tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56 619 tys. zł (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 96 118 tys. zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemnaście tysięcy złotych);

- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dania 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %

Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.

Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

w głosowaniach tajnych:

Uchwała nr 6/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Smudze.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Smudze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %

Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.

Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 7/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %

Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.

Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 8/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko).

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %

Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.

Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 9/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 262 202 - w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Andrzeja Olszewskiego.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,04%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 004 802.

Liczba głosów, "za": 11 004 802, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 10/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 673 714 - w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Zyty Olszewskiej, a to po myśli art.413 § 1 k.s.h.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 928 514.

Liczba głosów, "za": 11 928 514co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się":0

Uchwała nr 11/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %

Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.

Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %

Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.

Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 13/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %

Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.

Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Realizując 11 punkt porządku obrad w głosowaniu jawnym podjęta została:

Uchwała nr 14/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie podziału zysku za rok 2011.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia całkowity zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 55.600.573,20 zł (pięćdziesięciu pięciu milionów sześciuset tysięcy pięciuset siedemdziesięciu trzech złotych i dwudziestu groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %

Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.

Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Andrzej Smuga - Prezes Zarządu
Barbara Kaszowicz - Wice Perzes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Farmacol SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »