Reklama

FARMACOL (FCL): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 28.06.2013 - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 28 czerwca br. wraz ze wskazaniem liczby akcji, z których zostały oddane ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”:

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Bartosza Rafała Nowaka, używającego imienia Bartosz, syna Czesława i Krystyny, posiadającego PESEL 75111804131, zamieszkałego w (40-145) Katowicach, przy ulicy Józefowskiej nr 114/24, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii AJC 562992.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1. Marek Michalski.

2. Artur Długaj.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w 2012r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 719 672 tys. zł (jeden miliard siedemset dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje, całkowity dochód w kwocie 86 199 tys. zł (osiemdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 87 005 tys. zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięć tysięcy złotych),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 155 947 tys. zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),

- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości) oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za rok 2012.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 934 126 tys. zł (dziewięćset trzydzieści cztery miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje, całkowity dochód w kwocie 114 701 tys. zł (sto czternaście milionów siedemset jeden tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 112 906 tys. zł (sto dwanaście milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 190 084 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),

- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie podziału zysku za rok 2012.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 86.198.692,84 zł (osiemdziesięciu sześciu milionów stu dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i osiemdziesięciu czterech groszy) przeznaczyć:

1. w części wynoszącej kwotę 1.226.481,30 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych;

2. w części wynoszącej kwotę 84.972.211,54 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 19 466 339, co stanowi 91,79% ważnych oddanych głosów

Liczba głosów "przeciw”: 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 1 741 699, co stanowi 8,21% ważnych oddanych głosów.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Andrzejowi Smudze.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Smudze (Smuga) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko).

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku

(31-12-2012 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Panu Markowi Pielaszkiewiczowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Markowi Pielaszkiewiczowi (Pielaszkiewicz) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące dwunastego roku (01-04-2012 r.) do dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwunastego roku (13-07-2012 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 291 126.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,16%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 11 033 726, co stanowi 35,14% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 702 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów "za”: 11 957 438, co stanowi 56,38% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Janowi Kowalewskiemu.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Pani Annie Olszewskiej.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Maciejowi Olszewskiemu.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: do § 14 ust. 2 dopisany zostaje pkt k), w brzmieniu: "wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek, gwarancji i poręczeń, za wyjątkiem pożyczek udzielanych kontrahentom Spółki prowadzącym apteki, mających bezpośredni związek z rozwojem współpracy handlowej z tymi kontrahentami oraz pożyczek udzielanych pracownikom w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów "przeciw”: 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zarząd Spółki do przygotowania Programów opcji menedżerskich w FARMACOL S.A. oraz w spółkach od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych

Walne Zgromadzenie Spółki doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki lub spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych przez członków Zarządu Spółki lub kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki lub spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Farmacol S.A. wyraża zgodę na przygotowanie przez Zarząd Spółki programu opcji menedżerskich (dalej też "Program”), w ramach, którego osoby uprawnione wskazane szczegółowo w tym Programie uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki emitowanych w ramach podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, a także wytycznych i założeń dla tego typu programów, które miałyby zostać zrealizowane w spółkach od Farmacol S.A. zależnych lub z nią stowarzyszonych.

2. Programem zostaną objęte osoby ("Osoby Uprawnione) wskazane przez Zarząd Spółki lub zarząd odpowiedniej Spółki od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej:

• wchodzące w skład organów danej Spółki,

• należące do kluczowych członków kadry menedżerskiej danej Spółki,

pod warunkiem pozostawania przez taką Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym ze Spółką, Spółką od niej zależną lub z nią stowarzyszoną, na podstawie, którego Osoba Uprawniona świadczy usługi na rzecz tych podmiotów lub pełnienia przez tę Osobę Uprawnioną funkcji w organie Spółki lub Spółki od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej nieprzerwanie przez okres, co najmniej 2 lat,

3. Ewentualne programy, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w oparciu o szczegółowe zasady, które zostaną wskazane w odrębnych uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farmacol S.A. lub odpowiednich spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 100%.

Liczba głosów, "za”: 19 443 912, co stanowi 91,68% ważnych oddanych głosów.

Liczba głosów, "przeciw”: 1 764 126, co stanowi 8,32%.

Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-28Andrzej SmugaPrezes Zarządu
2013-06-28Babrara KaszowiczWice Prezes

Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »