Reklama

DEBICA (DBC): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2015 r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2015

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Podstawa prawna

Na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2015 r.

Reklama

Uchwała Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Idziora.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 12 czerwca 2015 r. sprawozdanie finansowe za rok 2014, obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2014 r.,

- rachunek zysków i strat za rok 2014,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2014,

- informację dodatkową za rok 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2014 r.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwala podział zysku Spółki za 2014 r. w kwocie 86 946 261,71 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę 43 478 662,50 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,15 zł (słownie: trzy złote piętnaście groszy) na każdą akcję, ustalając dzień 31 sierpnia 2015 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 21 grudnia 2015 r., jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki,

2. przeznaczyć sumę 43 467 599,21 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy)na kapitał rezerwowy Spółki,

3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Mariuszowi Solarzowi, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 039 ważnych głosów z 11 493 039 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Radosławowi Bółkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Philippe Degeer, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Karlowi Brocklehurst, Wiceprzewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, Wiceprzewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Renacie Kowalskiej - Andres, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. liczyć będzie 7 członków.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 493 042 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. Panią Renatę Kowalską - Andres.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 234 914 głosów "za”,

258 125 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. Pana Jacka Pryczka.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 234 914 głosów "za”,

258 125 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. Pana Dominikusa Golsong.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 234 914 głosów "za”,

258 125 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. Pana Karl Brocklehurst.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 234 914 głosów "za”,

258 125 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 26

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. Pana Macieja Mataczyńskiego.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 234 914 głosów "za”,

258 125 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 27

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. Pana Łukasza Antoniego Rędziniaka.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 493 042 ważnych głosów z 11 493 042 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 234 914 głosów "za”,

258 125 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2014, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r., będące przedmiotem uchwał 1, 2 oraz 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 czerwca 2015 r. zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości (raport SA-R 2014 z 29 kwietnia 2015 r., raport bieżący nr 4/2015 z dnia 15 maja 2015 r.) oraz znajdują się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-12Stanisław Cieszkowski Prezes Zarządu/Dyrektor ds. Produkcji
2015-06-12Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »