Reklama

FARMACOL (FCL): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku - raport 7

Raport bieżący nr 7/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 24 czerwca br. wraz ze wskazaniem liczby akcji, z których zostały oddane ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”:

Reklama

UCHWAŁA NUMER 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Bartosza Nowaka.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

- Artur Długaj;

- Marek Michalski.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 4

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 247 184 tys. zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku

do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 55 677 tys. zł,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56 012 tys. zł,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę

76 295 tys. zł,

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 5

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 491 822 tys. zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie

102 172 tys. zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 100 590 tys. zł,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy

od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 161 724 tys. zł,

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 6

w sprawie: podziału zysku za 2014 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 55.677.628,37 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 37/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 19438112 głosów, "przeciw” oddano 3638033, głosów "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 7

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.).

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 8

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko)

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (01-04-2014 r.).

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 9

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Kirkerowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Kamilowi Kirkerowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.).

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 10

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Grześle (Grzesło)

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Łukaszowi Grześle (Grzesło) z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (24-04-2014 r.) do dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26-06-2014 r.).

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 11

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Piekarzowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Ryszardowi Piekarzowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego czerwca dwa tysiące czternastego roku (01-06-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.).

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 12

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 13

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 14

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 15

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 16

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-24Barbara KaszowiczWice Prezes Zarządu
2015-06-24Kamil KirkerCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »